نویسنده = سحر صالحی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه مفردات کتیبه کوفی(سوره یس) مسجدجامع شوشتر

دوره 8، شماره 17، پاییز 1398، صفحه 62-74

10.22055/pyk.2019.15422

سحر صالحی؛ سید ابوتراب احمد پناه


2. بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسلامـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-63

10.22055/pyk.2018.14507

سحر صالحی؛ سید ابوتراب احمد پناه


3. بررسی نقوش مقابر آجری دزفول

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-68

10.22055/pyk.2014.12978

سیامک علیزاده؛ سحر صالحی؛ نظام الدین امامی فر