نویسنده = سید ابوتراب احمد پناه
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه مفردات کتیبه کوفی(سوره یس) مسجدجامع شوشتر

دوره 8، شماره 17، پاییز 1398، صفحه 62-74

10.22055/pyk.2019.15422

سحر صالحی؛ سید ابوتراب احمد پناه


2. بررسی نقش‌مایه درخت سرو در قالی‌های دوره صفوی و قاجار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-35

10.22055/pyk.2018.14460

ماهک روهینا؛ سید ابوتراب احمدپناه


3. بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسلامـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-63

10.22055/pyk.2018.14507

سحر صالحی؛ سید ابوتراب احمد پناه