تعداد مقالات: 92
1. تأملی در معنا و مفهوم سنت و آموزش هنر

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 9-22

10.22055/pyk.2012.12893

احد روانجو


2. بینش فلسفی ایرانیان دربارة نور و تجسم آن در هنر نگارگری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 7-17

10.22055/pyk.2013.12901

مریم ابراهیمی پور


3. بررسی و تحلیل چگونگی ترسیم نمادین نقوش حیوانی سفالینه های قرون 3 و 4 ه. ق ایران

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 7-18

10.22055/pyk.2013.12942

امیرحسین چیت سازیان؛ محبوبه روستایی


4. اخلاق در طراحی گرافیک: بررسی مباحث اخلاقی حرفه ای طراحی گرافیک

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-24

10.22055/pyk.2014.12975

کیان اشرافی؛ سودابه صالحی


5. تحلیل نقوش جام شوش از منظر ساختار و مفهوم

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 7-22

10.22055/pyk.2014.12981

مرضیه پولادچنگ؛ مائده جابری راد؛ ادهم ضرغام


8. معرفی، دسته بندی و شیوه شناسی کتیبه های صحیفی جوهری

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-16

10.22055/pyk.2017.14500

فرهاد خسروی بیژائم


11. نمادشناسی نگاره ی «رستم خفته و نبرد رخش و شیر» از منظر خرد و اسطوره

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 5-15

10.22055/pyk.2017.14541

رضا علیپور؛ مرجان شیخ زاده


13. دیزاین تألیفـی و دیزاینر مؤلـف

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-24

10.22055/pyk.2015.14551

شادی طاهرخانی؛ سودابه صالحی


16. تحولات زیبایی‌شناختی در نقاشی دهۀ ۶۰ ایران

دوره 8، شماره 16، تابستان 1398، صفحه 1-13

10.22055/pyk.2019.14965

ادهم ضرغام؛ امین معظمی


18. نقش نقاشان زن، در احیا و حفظ سنت نگارگری در نقاشی معاصر ایران (در دهه 50 تا 80)

دوره 8، شماره 18، زمستان 1398، صفحه 1-17

10.22055/pyk.2020.15540

رضا رفیعی راد؛ سودا ابوالحسن مقدمی؛ رضا افهمی؛ شهریار شکر پور


19. تحلیلی بر “سه گانه های” دوگانه ی عکاسی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 23-40

10.22055/pyk.2012.12894

حسین جلودار


21. مطالعه تطبیقی آثار تیپ نگاری آگوست زاندر و آنتوان سوریوگین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-42

10.22055/pyk.2013.12943

فاطمه شریعتی؛ مهدی مقیم نژاد


22. عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-42

10.22055/pyk.2014.12976

سیما ساعدی؛ سعید سید احمدی زاویه


23. سیری در آثار خوشنویسی خواجه عبدالله مروارید کرمانی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 23-32

10.22055/pyk.2014.12982

زهرا حسین آبادی


24. بررسی آسمان در نگارگری از آغاز تا سده دهم هجری

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 25-40

10.22055/pyk.2015.13205

ادهم ضرغام؛ الهام حیدری


25. بررسی نقش‌مایه درخت سرو در قالی‌های دوره صفوی و قاجار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 17-35

10.22055/pyk.2018.14460

ماهک روهینا؛ سید ابوتراب احمدپناه