تحلیلی بر “سه گانه های” دوگانه ی عکاسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز-ایران

چکیده

    قرن نوزدهم رویای ثبت همیشگی جهان را ممکن ساخت و البته آن گونه که پیش از آن امکانش مهیا نبود. هنر برای نمایش زمانه به چیزی جدای از نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی نیاز داشت که در حقیقت از جنس عصر جدید باشد فناوری دست به کار شد و با کمک مهندسان، شیمی دانان و فیزیکدانان و البته با دخالت مستقیم روح هنر، عکاسی در دهه ی سوم قرن نوزدهم از رحم مشترک هنر و فنآوری زاده شد. (آلن سکولا، 1388: 69). عکاسی« دو گانه هایی» را با خود به ساحت هنر آورد؛ «هنر- صنعت؛ یکه نما – کثرت نما؛ اصالت – بدلیت» که تا پیش از آن چندان سکه ی رایج نبودند. مقاله ی حاضر با مفروض ساختن وجود «دوگانه ها» به تحلیل کارکردهای دو سویه این خصلت ها پرداخته و با اشاره به بسترهای تاریخی و زیبایی شناسانه روشن می نماید که ویژگی های «دوگانه» اگرچه در آغاز خصلت ها و نمودهای جهان مدرن را به رخ می کشاند، اما در ادامه، خود به پاشنه ی آشیل آن بدل گردید و به گذار از دوران مدرن و ظهور عصر پست مدرن یاری رساند. هر چند هیچ گاه “دوران مدرن“ به سان سایر دوره ها نه حیات قطعی یافت و نه فرشته مرگ را در آغوش کشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview on “ Duals “ of the Triple of Photography

نویسنده [English]

  • Hossein Jelodar
Departman of Painting, Faculty of Art, Shahid Chamran University of Ahvaz ,Ahvaz,Iran
چکیده [English]

 The 19th century made the dream of an eternal record of the world come true, in a way which was not possible earlier. Displaying a period of time required something different from paintings, graphics or sculpturing, some-thing truly made from the new Era. So, technology was employed and with the assistance of engineers, chemists, physicists and of course direct involve-ment of spirit of art, photography emerged from the combination of technol-ogy and art. Photography brought Duals to the sphere of art: Art-Industry, Unit view-Multitude view, Originality-Imitation which were not common earlier. The present paper assumes the existence of “Duals” and analyzes their interactive functions. Referring to the historical and aesthetic contexts shows that dual characteristics, however, at first, illustrated the nature and symbols of modern world; but then, they became the Achilles heel, helping the transition of Modern Era and the advent of Post-Modern Era although the Modern Era has neither had a definite life nor a certain death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photography
  • Painting Ar
  • t Originality Imitatio
  • n Industry Dual