جایگاه نیروی مؤنث در اساطیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

    الهه ها و نیروی مؤنث در اسطوره ها از جایگاه مهمی برخوردارند و در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از محققان بوده اند. یکی از تجلی های نیروی مؤنث، « الهه ی مادر» یا « الهه ی زمین» یا «مادرکبیر» است که در دورانی طولانی از زندگی بشر- احتمالاً از عصر پارینه سنگی تا عصر مفرغ- برای مردم بسیاری از تمدن های قدیمی شناخته شده بود و به ویژه در دوره هایی که انسان به شدت به زمین وابسته بود ستایش می شد. الهه ی مادر یا الهه ی بزرگ، نه تنها مادر و زاینده هستی و نمودهای مختلف زندگی محسوب می شد؛ بلکه ستاننده زندگی و الهه ی مرگ نیز بود. او ایزدی به خود متکی و گاه ستم کار بود که خدای مرگ و جهان زیرین نیز محسوب می شد. بسیاری از مظاهر طبیعت مثل آب ها، کوه ها، گیاهان، حیوانات و... با او پیوسته بودند. در این گفتار کوشش شده تا با روش تحلیلی به اساسی ترین ویژگی های الهه ی مادر و یا به عبارت کلی « نیروی مؤنث » دست یابیم و با جمع آوری نمونه ها و مثال های مختلف از اساطیرکشورهای گوناگون به یک جمع بندی کامل برسیم. درمقدمه ضمن ذکر تاریخچه ای مختصر از نظریه های مهم مرتبط با نیروی مؤنث به بررسی کلیات، پیچیدگی ها و دوگانگی های این نیرو با ارائه ی نمونه های مشخص پرداخته ایم  و سپس به جلوه های گوناگون طبیعت که مؤنث محسوب می شوند اشاره کرده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Female Power In Mythology

نویسنده [English]

  • Shahin Khani
Departman of Painting, Faculty of Art, Shahid Chamran University of Ahvaz ,Ahvaz,Iran
چکیده [English]

Goddesses and female power have had a powerful  position in mythology and they were considered by many researchers in recent decades. One of the manifestations of female power is “ The Mother Goddess” or “The Earth Goddess” or “The Great Mother ” which was known by many ancient civi-lizations in a long period of human life -probably from Ancient Stone Age to Bronze Age.
“The Mother Goddess” was not only considered as the mother and creator of the universe and life, but also the goddess of death. She was a self-reliant and sometimes a transgressed goddess. She was also considered the god of the underlying world. Many manifestations of nature such as water, plants, animals and etc. Were connected to her. This survey is based on the library method. It attempts to  perceive  the most fundamental characteristics of The Great Mother or “The Female Power” as a whole by an analytical method. It also tries to reach a complete conclusion by collecting samples and different examples of myths in different countries. In the introduction, while mention-ing a brief history of theories related to female power, we provide overviews, complexities, and dichotomies of this power and offer specific examples. And, finally, the various female manifestations of nature are pointed out.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Earth Mother
  • The Great Mother
  • The Sacred Feminine
  • Power Matriarchy