بررسی سیر تکامل بصری تمدن عیلامی از منظر تجسمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه گرافیک، دانشکده هنر ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،ایران

چکیده

    منطقه‌ی جنوب غرب ایران با یافته‌های مصوری به قدمت بالغ بر 6000 سال ‌به مرکزیت شوش، به تمدن عیلامی شناخته شده است. این منطقه ‌زیستگاه مردمی بوده که سهم قابل توجهی در رشد، تعالی و گسترش تمدن بشری داشته است. همسایگی تمدن عیلامی با تمدن‌های مهمی چون اکد، بابل، سومر و سپس آشور که تحولات بصری پراهمیتی‌ را در دوره‌ی حیات خود شاهد بوده‌ و در شمار نقش‌آفرینان مهم توسعه ی تمدن بشری از هزاره پنجم تا  هزاره اول پیش‌ از میلاد بوده‌اند، جایگاه و اهمیت این منطقه‌ و مردم را بر ما روشن‌تر می‌نماید. با توجه به این سابقه‌ و بر اساس مستندات موجود‌ و تاریخ گذاری شده توسط باستان‌شناسان، در آثار به دست آمده این منطقه‌‌ی تمدنی، گونه‌ای‌ از رشد و تکامل بصری و محتوایی به چشم می‌خورد که قابل بررسی و حائز اهمیت است. با توجه به این مهم و به منظور شناخت و آگاهی از  نقش کشورمان در فرهنگ تصویری جهان، هدف این مقاله آن است که سیر تدریجی رشد و تکامل تصویر را در حوزه‌ی حیات این تمدن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. مسأله ی این تحقیق عبارت است از: بررسی سیر تکاملی رشد تصویر‌ی تمدن‌ عیلامی بر اساس تطبیق با آموزش هنرهای تجسمی امروزی با توجه به تاریخ گذاری آثار این تمدن توسط باستان‌شناسان. یافته‌های این مقاله نشان ‌دهنده ی آن است که اولین آثار منسوب به تمدن عیلامی از اشکال هندسی تزیینی آغاز گشته و سپس با گرایش به استلیزه‌ و خلاصه‌سازی و گونه‌ای از اغراق به حیات خود ادامه داده و در پایان حیات خود در آثار بصری این تمدن گو‌نه‌هایی از پرداخت واقع‌گرایانه و روایت‌های توصیفی مانند تصویرسازی‌های امروزی در قالب آثار مختلف از جمله لوح‌ها، مهرها،‌ سنگ‌نگاره‌ها، و جام‌ها پدیدار گشته است. این مقاله به گونه‌ی تحلیلی و با ارائه‌ی مستندات و به روش کتابخانه‌ای به بیان موضوع‌ می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation into the Visual Development of Elamite Civilization from a Visual Perspective

نویسنده [English]

  • Mansour Kolahkaj
Departman of Graphic, Faculty of Art, Shahid Chamran University of Ahvaz ,Ahvaz,Iran
چکیده [English]

Iran’s south west region centered at Susa, with illustrated findings dating back over 6000 years, is famous for the Elamite civilization. Inhabitants of this region had a significant contribution in the development, improvement and expansion of human civilization. The proximity of Elamite civilization to important civilizations such as Akkad, Babylon and then Assyria  which were the main puppeteers of civilization development since fifth millennium to first millennium BC and  observed significant visual evolution for 4000 years clarifies the importance of this region and its people to us. Given this background and based on works found and dated by archaeologists, a special kind of visual and content development is observed in works discovered in this region. Due to the importance of this issue and  in order to clarify the role of our country in world’s visual culture, this paper is aimed at studying and analyzing the gradual growth and development of pictures through the vitality of civilization. The findings of this paper show that the works belong-ing to Elamite civilization had been firstly decorative geometric forms; then they had a tendency to summarization and  a kind of deformation. Finally, realistic processing and descriptive narratives like contemporary visualiza-tions were seen in different works such as seals, tablets, rock painting and cups. This paper is analytical, presenting documents and surveying the issue based on a library method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Picture
  • Works Elam
  • Tablet
  • Cup
  • Seal