خلاقیت تصویری کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

    مقاله ی حاضر به بررسی آن دسته از نقاشی های کودکان می پردازد که در ساختار تصویر آن ها، نشانه هایی  وجود دارد که بیان گر رویکرد خلاقانه ی نقاش است. موضوع نقاشی کودک و نقش آن به عنوان زبان تصویری صاحب اثر، از مقولات همواره جذابی است که پیرامونش تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است، اما رویکرد علمی که بر مبنای تجزیه و تحلیل نقاشی، بیان خلاقانه ی کودک و تاکید بر احساسات و عواطفش پی گرفته شده باشد، کمتر مورد توجه بوده است. این نوشته قصد دارد با اشاره به برخی از مشهورترین نظریات مرتبط با مفهوم خلاقیت، ضمن بررسی موردی نقاشی کودکان 8 تا10 سال، ویژگی هایی را که روشن گر نمایش خلاقانه ی احساسات و درونیات پیچیده ی کودک است را تجزیه و تحلیل نماید و به درک و شناخت افزون تر مخاطب از جهان پر رمز و راز نقاشی کودک و خصلت های مستتر در نقاشی که کارآمدترین شیوه ی بیانی کودک برای ارتباط با جهان بیرون است، یاری رساند. روش این مقاله جهت دستیابی به نتیجه با استفاده از منابع کتابخانه ای، میدانی و مبتنی بر تحلیل نگارنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Children Pictorial Creativity

نویسنده [English]

  • Ali Amiri
Departman of Painting, Faculty of Art, Shahid Chamran University of Ahvaz ,Ahvaz,Iran
چکیده [English]

The research focuses on the children painting with elements of cre-ativity in composition of their images. The subject of children’s paint-ings and the role it has being the pictorial language of its creator has always been of importance.
A large number of studies regarding this issue have been carried out but only a few focus on children’s creative illustrations while empha-sizing the importance of their emotions. This paper focuses on the popular related theories to the concept of creativity. It includes a case by case review of paintings by children aged 8 years to 10 years. The study analyzes the characteristics which show the creative manifesta-tions of emotions and complex feelings of a child. It helps the reader to further understand children’s mysterious paintings and their hidden characteristics which are indeed the most effective method for chil-dren to communicate with the outside world.
A history of the research is provided in the introduction. The statistical analysis is based on library field method and the research was carried out compounded by personal experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Painting
  • children
  • Creative
  • Communication
  • Statement
- آنا، اولیوریو فراری (1371)، نقاشی کودکان و مفاهیم آن، ترجمه عبدالرضا صرافان، تهران، دستان.
- گلین.وی.توماس.آنجل.ام­جی.سیلکر   (1370)،   مقدمه ای بر روانشناسی نقاشی کودکان، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو.

- پاکباز رویین (1379)، دایره المعارف هنر، تهران، فرهنگ معاصر.
- بودو آلن (1358)، خلاقیت در آموزشگاه، ترجمه علی خان زاده ، تهران، سهامی چهر.