خانه های نیئین؛ جلوهای متمایز از پایداری در معماری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز - ایران

چکیده

   مقاله حاضر با بررسی مفهوم  "معماری پایدار'' و وجوه گوناگونی که این مفهوم در ارتباط با سایر حوزه‌های وابسته به معماری نظیر سازه و تکنولوژی ساخت می‌آفریند؛ سعی در ارائه تعریفی از معماری پایدار دارد که عمدتاً مفهوم پایداری را از منظر ''ماهیت معماری'' بنگرد. مزیت چنین تعریفی در آن است که بسیاری از آثار معمارانه با سازه‌های ناپایدار یا تکنولوژی رو به اضمحلال، در صورتی که جوهره پایداریِ معمارانه را در خود داشته باشد، فرصت آن را می‌یابد که در حیطه ''معماری پایدار'' راه یابد. از این ره گذار می‌توان به احیا و به کارگیری ظرفیت های نهفته در چنین آثاری به عنوان مواریث معماری پایدار امیدوار بود. معماری خانه‌های ساخته شده با نی در تالاب های جنوب ایران (منطقه خوزستان) نمونه موردی است که این مقاله قصد تحلیل و بررسی آن را دارد. روش تحقیق در مقاله حاضر شیوه تفسیری تاریخی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reed Homes a Distinctive Aspect of Sustain ability in Architecture

نویسندگان [English]

  • Roholah Mojtahedzadeh 1
  • Kaveh Zia 2
1 Departman of Architecture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Departman of Art, Azad Islami University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Examining the concept of sustainable architecture and its various aspects related to other areas associated with architecture like structure and building technology, this paper attempts to provide a definition of sustainable archi-tecture, mainly in terms of the nature of the concept of sustain ability in architecture. The advantage of such a definition is that many architectural works with unstable structures or declining technology, if they have the es-sence of architectural stability in them, find the opportunity to enter the do-main of stable architecture. Thereby, it is hoped that revival and employment of hidden capacities in such works be taken as the legacies of sustainable architecture. Architecture of reed-based homes in lagoons in southern Iran (Khuzestan Province) is a sample case which this study tries to elaborate on. The research method is interpretive-historical in this study which is con-ducted using library resources and field studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable archi-tecture
  • Sustainable place
  • Lagoon
  • Reed home