سنت و تجدد در هنر ایران با تکیه بر هنرهای تجسمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه الزهرا تهران - ایران

چکیده

یکی از ابعاد تبلور مدرنیزاسیون در ا  یران حیطه ی هنرهای‌تجسمی است که استفاده گزینشی بدون در نظر گرفتن پایه‌های تعقل و تفکر اندیشه غربی و مدرنیته از وجوه بارز آن است، جهت روشن شدن مفاهیم متعددی که از تجدد و سنت در حوزه اندیشه مطرح است لزوم بررسی دقیق تر و جامع تر از سنت بسیار ضروری است، تا با آگاهی بیشتر از ساختارسنت در فرهنگ خودی و تفاوت آن در فرهنگ غرب به شناخت دقیق تری از آن نائل شد. بخش اول این بررسی در جستجوی ماهیت «سنت» و چگونگی پویایی آن و بررسی خاستگاه اصلی تجدد است و همچنین در این بخش به طرح نظریات گوناگونی از تقابل و یا هم زیستی آن ها در جامعه شناسی و انسان شناسی معاصر پرداخته شده است. همچنین با طرح نظریه ژرژ بالاندریه در مبحث تعدد مدرنینه امکان تحقق مدرنیته متفاوتی از تجربه غرب به عنوان تجربه‌ای ممکن برای جوامع پیرامونی بررسی شده است. در بخش دوم با بررسی چگونگی سنت و مدرنیته در ایران با طرح دیدگاه های صاحب نظران موقعیت کنونی سنت و مدرنیته در ایران ارائه شده است. در بخش سوم با طرح موقعیت سنت و مدرنیته در هنرهای تجسمی ایران به معضلات آموزش هنر پرداخته شده و در پایان با نظر به اینکه در حوزه تفکر و اندیشه نه ارائه پاسخ، بلکه طرح پرسش است که روشنگر است، سؤالاتی در جستجوی ارائه راهکارهای مناسب مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tradition and modernity in Iran art based on visual arts

نویسنده [English]

  • Shahrzad Salehipour
Faculty of art, Alzahra University Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the dimensions of modernity manifestation in Iran is the field of visual art, which among its evident aspects there isselective use without considering the basis ofreasoning and contemplation of western thought and modernity. In order to clarify several concepts of modernity and tradition existing in the realm of thought, the necessity of more detailed and accurate assessment of tradition is very essential. Therefore, with more knowledge and information of thought structure in our culture and its differences with western culture, we will achieve a more precise recognition of it. The first section of this study is searching the nature of tradition, how dynamic it is and assessing the main origin of modernity.In this section, different theories of conflict and coexistence of them in contemporary sociology and anthropology are included as well. Also with the theory of Georges Balandier in the issue of multiplicity of modernity, the possibility of realization of a modernity different from that of western experience as a possible experience for surrounding societies, is taken into account. In the second section, through study of how tradition and modernity exist in Iran, the current position of tradition and modernity in Iran is presented by providing views of experts. In the third section, via presenting the current condition of tradition and modernity in visual arts of Iran, existing problems in the education of art are considered; at the end by taking into account the fact that in the area of contemplation and thought, it is the raising of question that is clarifying not providing the answer, certain questions are raised in order to present suitable solutions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition
  • modernity
  • sociology of art
  • Cultural Revolution