بررسی تصویرگری های کتب تصویری کودکان پیش از دبستان در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان- ایران

2 هیات علمی دانشگاه آزاد آبادان-ایران

3 هیات علمی دانشگاه آزاد آبادان- ایران

چکیده

تصویرسازی معاصر ایران برخاسته از تجربیات تصویرگران دهه های گذشته ی ایران، تحت تأثیر شیوه های اروپایی و تلفیق آن با خصوصیات بومی، سنتی و قومی است. با تمام تلاش ‌هایی که در دهه ‌های اخیر در این راستا انجام پذیرفته، کودکان پیش از دبستان (گروه سنی الف) در ایران کمتر از دیگر گروه های سنی(گروه سنی ب، ج و د) مورد توجه نویسندگان و تصویرگران قرار گرفته اند و شاهد عدم توجه به کتاب های این گروه سنی می باشیم. با بررسی های انجام گرفته، آن چه به نام این گروه سنی یافت می شود در دو بخش تجاری(بازاری) و هنری(با کیفیتی نسبتاً مطلوب) وجود دارند، که آمار کتب مصور تجاری (عاری از کیفیات ادبی و بصری) در ایران، بیشتر از کتب مصور هنری می باشد. این مقاله در نظر دارد کیفیات تصویرسازی کتاب های مصور کودکان پیش از دبستان را در ایران بررسی نماید و معیارهایی جهت بررسی این کتاب ها مطرح سازد و با معیارهای ارائه شده، به تجزیه و تحلیل و مطابقت تصاویر کتب این گروه سنی به پردازد. در این میان نیز، عوامل ضعف سنت تصویرگری کتاب های مصور کودکان این گروه سنی آشکار می گردد. بدین جهت، از میان ناشران کتاب های کودک به صورت تصادفی طی پنج سال(90-1385)، تعداد 50 عنوان کتاب انتخاب شد تا با بررسی آن ها از طریق روش های آماری و تحلیل داده ها فرضیات اثبات شود. روش پژوهش در این مقاله به صورت کتابخانه ای و در برخی قسمت ها از روش توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study ofthe illustrations Pre-schoolchildren’s illustrated boos in Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Alipour 1
  • Marjan Shikhzadeah 2
  • Ali Dahar 3
1 Departmab of Art, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
2 Departmab of Art, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
3 Departmab of Art, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

       Iranian contemporary illustrations originate from the experiences of previous Iranian illustrators who were influenced by the European style and synthesized it with folk, ethnic ,and traditional characteristics .In spite of all the efforts made in recent de-cades ,the grade A children) preschool years (are somehow overlooked by the writ-ers and illustrators and we witness the lack of attention to this age group .In spite of the abundance of illustrated books for grade A children) books without texts ,pre-reading ,numeracy ,alphabet instructions and conceptual teaching ,(this age group has not been paid due attention .In these books ,the picture has a special place and tries to strengthen the child‘s thinking and language .This paper aims at ofthe illustrations of Pre-schoolchildren‘s illustrated books in Iran in order to point out the most funda-mental factors for the weakness of illustrations for them. Illustrated books for grade A children in Iran are very few, and the existing ones fall into two groups of commercial and artistic, and that the number of commercial illustrated books which are empty of any artistic and literary quality is more than the ones with appropriate artistic qual-ity. The element of picture in market books is dead and since the spirit of movement and being alive is absent in them, they take the ultimate pleasure and the intellectual growth away from children and limit the essential visual and intellectual teachings. Unfortunately, the lack of attention of successful children books’ publishers to this age group has led to an increase in the publishing and distribution of commercial illus-trated books. Illustration has made a significant breakthrough in the last two decades, but still weakness and deficiency of illustrated books can be noticed. Thus, 50 picture books for the year 2007 to 2012 were selected. The study is based on the hypothes is that there is arational relationship between the text and illustrations of children’s books. The question now is whether the books are age appropriate for kids. How are Form and color features in the images of these books? The research methodology used here is applied and Data collection Follows a library method along and content analysis the investigation of children books’ illustrations.The research method in this paper as a library, and in some places, the content analys is method was used. Statisti-cal population includes 50 pre-school children’s books, children’s books of different publishers. Data, using descriptive and inferential statistics are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Illustration
  • Illustration of Iran
  • Pre-school children in Iran
  • illustrated books