تحلیل نقوش جام شوش از منظر ساختار و مفهوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران- ایران

2 کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه آزاد اسلامی اهواز - ایران

3 استادیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران - ایران

چکیده

درک و فهم آثار هنرهای تصویری نیازمند شناخت دو عنصر اساسی ساختار (صورت) و محتواست. ساختار، قالب و اساس کلی تصویر و محتوا، هویت اثر و نگرش و بینش آفرینندة اثر هنری را نشان می‌دهد. در برقراری ارتباط مخاطب با اثر هنری، تقدم در فهم زبان تصویری است، برهمین اساس این پژوهش، ساختار اثر را مقدم بر محتوای آن دانسته و با همین رویکرد به تحلیل نقوش جام شوش و تطبیق آن با عناصر تجسمی (نقطه، خط، سطح، ...) پرداخته و سپس کیفیت‌ها و ویژگی‌های متنوع و پیچیدة ترکیب‌بندی این جام را بیان می کند.  همچنین این پژوهش تأکیدی است بر نبوغ هنرمند چهار هزار سال پیش که با نگرشی صحیح و کاربرد فطری عناصر بصری و کیفیت‌های تجسمی به مناسب‌ترین شکل به بیان موضوع و مضمون مورد نظرپرداخته است. هدف این تحقیق، شناخت ارتباطات پیدا و پنهان عناصر و کیفیت‌های بصری این اثر و  مفهوم آنهاست. روش این تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منایع تصویری کتابخانه ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Shush Goblet in terms of Structure and Content

نویسندگان [English]

  • Marzieh Poulad Chang 1
  • Maedeh Jaberi Rad 2
  • Adham Zargham 3
1 Departman of Art Research, Visual Art of Faculty, University of Tehran,Tehran, Iran
2 Departman of Art Studies, MA in Graphics. visiting lecturer Faculty of Art, Islamic Ahvaz Azad university, Iran.
3 Departman of painting, Faculty of Visual Art, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In order to understand the visual artworks, one needs to appreciate two key aspects; structure (form) and content. The former represents the overall base of the picture and the latter deals with identity of the work including the atti-tude of its creator. A viewer can communicate with an artwork effectively only when she or he is able to understand the visual language. On this basis, in the present investigation, the examination of the structure has been given priority over the content. Accordingly, the visual elements (point, line, surface, etc) of the forms of Shush goblet were comparatively analyzed and various features of each were clearly described. Recognition of the function of these elements paves the way to understand the content of the work, conceptual implications as well as the creator's feelings. The aim of this investigation was to examine the visual patterns of the goblet comparatively and to discover the concepts of patterns. Given the approximate date of the goblet, 4000 years ago, its creator, through making use of visual elements and qualities in an intuitive manner, has successfully managed to convey his (or her) intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shush goblet
  • visual elements
  • visual qualities
  • FORM