گرایش به باروک در نقاشی فیگوراتیو معاصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

چکیده

عصر باروک تحولی‌عظیم در عرصهٔنقاشی ایجاد کرد و امکانات بیانی وسیع نهفتهٔ زیادی را برای نقاشی به ارمغان آورد. این کیفیت های متنوع، زبان تصویری قدرتمندی را شکل داد که از قرن هفدهم تا کنون آبشخور هنرمندان و مکاتب زیادی بوده است. در طول قرن بیستم و بیست و یکم، باروک، هویت خود را به عنوان یک نگرش فرهنگی کلان در عرصه های گوناگون ادامه داد. ظهور دوبارهٔ گرایش های باروک در هنر معاصر، به ویژه نقاشی قابل تأمل است. این نوشتار به بررسی گرایش‌های باروک در نقاشی معاصر می‌پردازد و سعی دارد که از طریق معرفی برخی نقاشان فیگوراتیو امروز، به چگونگی رویکرد، نحوه ارجاع و نقاط اتصال آن ها به سنت نقاشی باروک و استادان به نام آن بپردازد. روش این پژوهش توصیفی وتحلیلی است و داده های آن با تطبیق منابع و شواهد بصری به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inclination towards Baroque in Contemporary Figurative Painting

نویسنده [English]

  • Hojat Allah Saadatfar
Departman of Painting, Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The Baroque period started a great revolution in the realm of painting. One of the most important benefits was that much more expressive possibilities were introduced in painting. Various newly formed qualities created a visually effective language which has been a source of inspiration for many artists in different art styles since the 17th century. During the 20th and 21st centuries, the identity of the Baroque style, as a pivotal cultural attitude, was revived in different areas. The reappearance of the Baroque inclinations in contemporary art, particularly in art, is considerable. The present research aimed to address the Baroque inclinations in contemporary art. Certain today's figurative paint-ers were introduced and the ways they were influenced by the Baroque style were examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baroque
  • Neo-Baroque
  • Painting
  • figurative