بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله شوشتر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور- ایران

2 استادیار دانشگاه الزهرا تهران - ایران

3 کارشناس ارشد پژوهش هنر پیام نور تهران شرق-ایران

چکیده

تزئین به عنوان یکی از مهم ترین مراحل تکامل هنر و معماری اسلامی، بر دیوارها و سطوح داخلی و خارجی بنا، نسبت به دیگر عناصر معماری اولویت خاصی دارد. تزئین ها گنجینه ای از نقوش هستند که علاوه بر ارزش ها و زیبایی ها، بیانگر معانی و هدف خاص در معماری اسلامی به ویژه امامزاده ها محسوب می شود. استان خوزستان به عنوان دروازه ی ورود تشیع به ایران با وجود مکان های مقدسی چون امام زاده ها و نوادگان آن ها یکی از منابع تزئینات و آرایه های معماری اسلامی است.  بقعه امامزاده عبداله شوشتر، یکی از این امام زاداگان و متعلق به دورة المستنصربالله خلیفه عباسی است که در قرن هفتم هجری (629 هـ.ق) تجدید بنا و در دوره صفوی و قاجار؛ مزین به آرایه های تزئینی زیبا و ارزشمندی شده است. هدف این مقاله شناخت عناصر و نگاره های تزئینی این بنا  و بررسی و دسته بندی انواع نقش مایه های آن است. تحقیق حاضر مترصد پاسخگویی به این سؤالات است: مشخصه های نقش مایه های نقاشی های این بنا چیست و  چه معناهایی در نقوش تزئینی بقعه مذکور نهفته است. این مقاله به شیوه توصیفی و تحلیلی است که براساس داده های مبتنی بر منابع و  شواهد بصری، دستاورد خود را ارائه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Decorative Elements Applied Immamzade Abdollah; Shushtar

نویسندگان [English]

  • Elyas Safaran 1
  • Ashrafsadat Mousavi lar 2
  • Marjan Norouzi Zadeh 3
1 Department of Art, Payam e Noor University,Tehran, Iran
2 Department of Research Art, Alzahra University,Tehran, Iran
3 Departman of student of Art Research, Payam e Noor University,Tehran, Iran
چکیده [English]

Decorated as one of the most important steps in the evolution of Islamic art and architecture, the interior and exterior surfaces of the walls and other ar-chitectural elements are of paramount importance. This array of decorative patterns that are a treasure trove of value addition and beauty, expression of meaning and purpose in Islamic architecture is particularly shrine.Khuzestan as the gateway for Islam and shi ism possesses Shrines of the children or grandchildren of imams that have become a source of Islamic architectural decorations.
Among the numerous shrines of the province, according to historical docu-ments the monument at shrine of Abdullah (AS) belongig to the period of Almstnsrballh Abbasid caliph in the seventh century AH (629 AD) and rebuilt in the period of Safavid and Qajar, decorated with beautiful brick arrays has been valuable.
The main objectives of the research in this paper include: recognizing of deco-rative elements and image building of the shrine of Abdullah. (AS) and assess-ing and classifying a variety of motifs existing in this building.
The main research questions and hypotheses in this article also include Ast. svalat: 1 –what are the  major designs painted on the building? 2 - Do the designs for the monument  include semantic properties? Assumptions: 1 - in the creation of visual elements in the sample studied painting techniques of stone inscriptions, painting, tiling seem to have been used. 2 - motifs used in the Holy Abdullahshrine recemble those used in other religious sites in the 7th century.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shushtar
  • monument Holy Abdullah