بررسـی جایـگاه هندسـه فرکتـال در هنــر و چگونگــی ظهـور آن در هنـرهـای تجـسمــی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پژوهش هنر دانشکده پیام نور تهران شرق- ایران

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده پیام نور تهران - ایران

چکیده

تا سده‌ی نوزده نظام اقلیدس را یگانه توصیف از جهان می‌پنداشتند. بعدهـا روشــن شــد که هندسه‌ی اقلیدسی هیـچ الگویی برای مسائلی چــون پدیده‌های به ظاهـر بی‌نظــم درخــت، ساحل دریا، اقتصـاد، تاریخ و... ندارد. پس هندسـه‌هـای نا اقلیدسی؛ مانند هندسه‌ی فرکتالی ایجاد شدند. بنوا مندلبروت ریاضیدان لهستانی، توانست یکی از نظریه‌های مطرح شده‌ی ریاضی از سال1861 را به صورت هندسه‌ی جدیدی ارائه دهد که به آن هندسه‌ی بدون اندازه یا فرکتالی (برخالی) گویند. این هندسه‌ حاصل نظریه‌ی آشوب و خوانش ترسیمی آن، و از شاخه‌های جدید ریاضیات با ارائه‌ی مفهوم جدیدی از بعد فیزیکی و مفاهیمی مانند «خودهمانندی» و «خود تمایلی» است که در برابر تفسیر و شبیه‌سازی اشکال مختلف طبیعت انعطاف بی‌نظیری نشان داده‌است. نظریه‌ی آشوب و هندسه‌ی فرکتالی کاربردهای وسیعی در علوم انسانی، هنر، گرافیک رایانه‌ای، تحلیل هنری پیدا کرد. هندسه فرکتالی دانشی در اختیار هنرمند، برای آفرینش طرح‌هایی بس نوین و همسو با روان طبیعت‌گرای اوست. در این پژوهش به دنبال یافتن کاربردهای فرکتال در هنر هستیم با این پرسش اصلی که در کدام بخش از هنرها، ردپای هندسه‌ی فرکتالی را می‌توان دید. منابع اختصاصی درباره‌ی فرکتال و هنر، پراکنده و بیش‌تر به صورت مقاله است. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش  کتابخانه‌ای، و برای تحلیل داده‌ها از روش توصیفی استفاده شد. دانش فرکتال امکانی در اختیار هنرمند است برای آفرینش طرح‌هایی بس نوین و باشکوه که با روان طبیعت‌گرای آدمی همسو است و فرکتال آفرینش همه گونه طرح غیرتکراری را برای هنرمند امکان‌پذیر می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the status of fractal geometry in art and its appearance in artwork

نویسندگان [English]

  • Mahtab Mobini 1
  • Nooshin Fatholahi 2
1 Department of Art, Payam e Noor University,Tehran, Iran
2 Departman of Art Research, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

    Euclid was one of the first who attempted to explain natural phenomena in terms of mathematical concepts. His efforts were called Euclidean geometry. It thought that Euclid's system is the only description of the world until the nine-teenth century. Later it became clear that Euclidean geometry has no pattern for such cases as chaotic phenomena tree, beach, economics, history and…. .There- fore, non-Euclidean geometries, such as fractal geometry, were created. The Pol-ish mathematician, Benoit Mandelbrot, put forward one of the proposed theories of mathematics from 1861 as a new shape of geometry named Geometry without size or fractal. The geometry results from the chaos theory and its graphical grasp and from new branches of mathematics introducing a new concept of the physical dimension and concepts such as “self-similar” and "self- tendency" that have shown unique flexibility in the face of interpretation and simulation of various forms of nature. The chaos theory like quantum and relativity theories arose due to the failure of previous determinist scientific approaches to explain many natural events. The chaos theory and fractal geometry have found wide ap-plications, including in the human sciences, arts, computer graphics, and artistic analysis. In this study, we are looking for applications of fractal in art proposing the main question in which part of the art can the trace of fractal geometry be seen? Dedicated resources about fractals and art are scattered and most of them are available as articles. To collect the required data, a library method was used, and for data analysis relied on descriptive methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chaos
  • Fractal geometry
  • Irregularity
  • Faractal forms
  • Natural