مطالعه تطبیقی دو نگاره ی جنگ اژدها با رستم/اسفندیار در مکتب شیراز در دوره ی آل اینجو و تیموری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

2 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

چکیده

شاهنامه فردوسی یکی از آثاری است که نگارگران ایرانی در تمامی ادوار به مصور کردن آن علاقه نشان داده اند. شاهد این مدعا تعداد زیادی شاهنامه است که که از دوره اسلامی به جا مانده است. نگارگران مکتب شیراز نیز از این قافله جا نمانده اند. شیراز یک بار در حمله ی مغول و بار دیگـر در حمله ی تیمـور مورد هجوم قرار گرفت که در هر دو توانست با تکیه بر میراث هنری خود در نگارگری شیوه خاص خود را زنده نگه داردو به وراث پس از خود انتقال دهد. هدف از این جستار مقایسه تطبیقی نگارگری مکتب شیراز در دو دوره ی آل اینجو(703-757 هـ . ق) و تیموری (771-916 هـ . ق)  است که به بررسی نمونه موردی نگاره ای از شاهنامه در هر دو سبک می پردازند. در این تحقیق که به روش تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، با وجود شباهت ها و تفاوت ها میان دو شیوه نگارگری مذکور نهایتا این نتیجه حاصل می شود که مکتب نگارگری شیراز عهد تیموری در ادامه مکتب شیراز آل اینجو به حیات خویش ادامه داده است. شناخت آثار مکتـب شیراز به عنوان مکتبـی که نسبت به سایـر مکاتـب خصوصیات ایرانـی خود را بیشتر حفظ کرده است، اهمیت پژوهش را آشکار می نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two Miniatures of the Battle between Rustam and Dragons in Shirazi School in Al-e-Injoo and Timurid Eras: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Dorsa Afrasiabi 1
  • Siamak Alizadeh 2
1 Departman of Art Research, Faculty of Art Shahid Chamran Universitr of Ahvaz,Ahvaz, Iran
2 Departman of Painting, Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Shahnameh has always been one of the literary works which Persian minia-turists have been especially interested in illustrating it. This can be seen through a high number of copies of Shahname surviving from the Islamic era. Miniaturists of Shirazi School are no exception. Shiraz was invaded two times during the Per-sian history; once by Mongols and another time by Timur army. However, with its miniature heritage in support, Shiraz could manage to preserve its unique min-iature style and pass it down to subsequent generations. This study aimed to com-pare Shirazi miniature school during Al-e-Injoo (703-757) and Timurid (771-913) Eras. To do so, the content of the battle between Rustam and dragons was selected. Data were collected based on library sources. Despite the similarities and differ-ences between the two scenes, the results indicated that Shirazi miniature school in Timurid era has been the continuation of Al-e-Injoo miniature style. Examina-tion of Shirazi miniature, as a school more characterized by the Persian identity compared with other schools, indicated the significance of the present research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • Shirazi Miniature School
  • Al-e-Injoo Era
  • Timurid Er