بررسی آلودگی بصـری و شاخـص های آن در شهـرهای ایـران (مطالعه مـوردی شهـر شوشتـر )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

2 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

چکیده

محیط و دنیای معاصر فضایی است آکنده از پیام ها و ارتباطات تصویری که روح وروان انسان را تحت تأثیر قرار داده و به طور مستمر با گذشت زمان رفتـار های انسان را شکل می دهـد. محیطـی که شهرهای امروزی ایران پیش روی شهروندان خود قرار می دهند از تأثیر تضاد و همسویی بسیاری از عوامل و مؤلفه ها بوجود آمده است که غالبا کیفیـت محیط و زیبـاسـازی شهری در این راستا فدای مقاصد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گردیده است؛ این کنش های بدون برنامه ، افسارگسیخته و سودجویانه موجب گردیده که شهروندان امروزی با تصاویری نامناسب به لحاظ بصـری روبرو شوند. به همین خاطر معضلی چون آلودگی بصری، آسایش و کیفیت محیط شهـری آنها را دستـخوش ناملایمات قرار داده و سبـب بروز ناهنجاری های روانی و الگوهای رفتاری نامناسب گردیده است. از این رو پژوهنده به چیستی آلودگی بصری و شناخت شاخص های آن به لحاظ ذهنی، روانی، و بررسی این مشکل در شهر شوشتر می پردازد تا از این رهگذر بتواند چهارچوب و عواملی مشخص برای آلودگی بصری بدست دهد تا با شناخت هر چه بهتر آنها به زیباسازی و کیفیت بخشی محیط های شهری کمک گردد.
پژوهش حاضر به شیوه کیفی و مطالعه میدانی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی همراه با مطالب تحلیلی و مقایسه ای در مورد طراحی محیط شهری انجام گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Visual Contamination and its Indicators in the Cities of Iran (The Case of Shushtar)

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Azarniush 1
  • Ahad Ravanjo 2
1 Departman of Research Art, Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz, Iran
2 Departman of Graphic, Shahid Chamran University of Ahvaz,Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The environment and the contemporary world are spaces full of messages and visual communications that affect the human mind and soul and continually shape human behavior over time. The environments which today’s cities of Iran present for their citizens have been made by the impact of conflict and alignment of many factors and elements. In this regard, the quality of the environment and beautification of the city are often sacrificed for economic, political and cultural purposes. These unplanned, uncontrolled and profit-seeking actions taken either by the government or by the people cause today's citizens to face ugly images and unhealthy environment visually. Thus, the problem of visual pollution, comfort and quality of the urban environment put them under adversity and lead to mental disorders and inappropriate behavioral patterns. Therefore, the researcher addresses the nature of visual pollution and identifies its indicators mentally, psychologically and deals with the problem in the city of Shushtar. The researcher hopes to provide a framework and specific factors for visual pollution. Better identifying of them will help to beautify and qualify the urban environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual pollution
  • Urban
  • Shushrar