بررسـی تاثیرگـذاری نقـوش اسلامـی بر نشانـه های مصطفـی اوجـی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گرافیک دانشکده هنر ، دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران

2 استادیار گروه گرافیک دانشگاه تربیت مدرس تهران - ایران

چکیده

مرور اجمالی آثار گرافیـک ایران نشـان می‌دهد که، بهره‌گیری مستقیم و غیرمستقیم از  نقش‌ها، نمادها، عناصر و تصاویر دوره‌های مختلف تاریخی در این آثار  وجود داشته و طراحان ایرانی به ضرورت موضوع سفارش، همواره این عناصر را دستمایه طراحی خود قرار داده‌اند. وجود جنبه‌های تزیینی و نیز قابلیت‌های بصری نقش‌های اسلامی  موجب تأثیر این نقوش بر آثار طراحان گرافیک ایران شده است. نمونه‌های این تأثیرگذاری بر آثار طراحان گرافیک ایران فراوان است. مصطفی اوجی از طراحان  معاصر گرافیک  ایران است که این تأثیر‌پذیری در کارهایش دیده شده است.  در این تحقیق با هدف شناخت کیفیت تأثیرگذاری  نقوش اسلامی بر آثار مصطفی اوجی، نشانه‌های وی به شیوه توصیفی و تحلیلی بررسی می شوند. منابع این تحقیق، منابع کتابخانه‌ای و برخی از نشانه‌های مصطفی اوجی هستند. اینکه چرا و چگونه این نقوش بر نشانه‌های مصطفی اوجی تأثیر گذاشته، سؤالاتی است که در این تحقیق به آن‌ها پاسخ داده می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of the Influence of Islamic Motifs on the Works of Mostafa Oji

نویسندگان [English]

  • Sahar Salehi 1
  • Aboutorab Ahmadpanah 2
1 Departman of Graphics; Tehran Tarbiat Modares University,Tehran, Iran
2 Departman of Graphics; Tehran Tarbiat Modares University,Tehran, Iran
چکیده [English]

A review of the Iranian graphic works indicates that the impressions of the signs, symbols, elements and images of the different historical eras in Iran have been represented, directly or indirectly, in these works. In fact, Iranian graphic designers have always taken advantage of the mentioned visual elements in their works depending on the theme under consideration. Since the Islamic motifs are rich in terms of decorative aspects and visual potentials, nearly all works of the Iranian graphic designers have been influenced by them. In fact, numerous cases of such impressions can be shown. In this respect, Mostafa Oji is among the contemporary Iranian graphic designers whose works have been strongly influenced or inspired by Islamic motifs. In this research, aiming to study the extent to which the works of Oji have been under the influence of the Islamic motifs, his signs have been analyzed descriptively. Data were gathered based on library sources and on certain signs of Oji. The way, and to what extent, the Islamic motifs have influenced Oji’s works, have been addressed in this research.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sign
  • Islamic motifs
  • Mostafa Oji