بازنـمایـی هویـت زنـان عشایـر بختیـاری در نقـاشـی های معاصـر ایــران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

چکیده

نمودِ هویت و ویژگیِ متمایز زنان بختیاری را می‌تـوان در اشعـار، ترانه‌های قدیمی و آثارِ بومی آنان باز شناخت. فعالیت‌هـای سختِ روزانه‌یِ این غیــور‌ زنان،  سبـک زندگی آنان و نوع معیشت شان در دلِ طبیعت، برایِ نقاشانِ معاصـر دست مایـه‌ای پرکشـش بـوده است. براین اساس، پرسش ِ اصلـیِ ایـن پژوهش این بوده اسـت که هویـت زنان عشایر بختیاری در نقاشی‌های معاصر چگونه و به چه صورت بازنمایی شده است؟ هدف این مقاله، شناختِ بازنمودهای بصری وکشف شمـه‌ای از عناصر هویتـی در زنان عشایر بختیـاری بوده است؛ عناصری از قبیلِ باورها، دیدگاه‌ها و نوع نمایش تصویـری درعرصه‌یِ نقاشی. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که نقاشان معاصر تنها به برداشتی عینی از فعالیت‌های روزانه‌یِ زنان بسنده نکرده‌اند، بلکه در شماری ازآثار، فضایی کاملاً شخصی و فردی نمایان است. این فضـاهـا حسی از وسعت و عمق اندیشـه را از نگاهـی زنانه القاء می‌نمایاند. به منظورِ یافتنِ پاسخِ پرسش‌هایِ مطرح شده، اطلاعات و شواهدِ لازم براساسِ منابعِ کتابخانه‌ای گردآوری و سپس با روشی توصیفی، تحلیل گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Representation of Bakhtiari Nomadic Women’s Identity in Iran’s Contemporary Paintings

نویسنده [English]

  • Naghmeh Safarzadeh
Departman of Graphic Design, A Lecturer in Shushtar Art Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Representation of Bakhtiari nomadic women’s identity and their salient char-acteristics can be recognized in Bakhtiari ballads, poems and other works. Hard daily activities, special life style and the kind of living in the heart of nature by these brave woven has been an attractive theme for contemporary painters of Iran. As such, the research question of the present study was how Bakhtiari nomadic women’s identity has been represented in contemporary paintings. The study aimed to discover visual representations as well as iden-tity elements in Bakhtiari women; elements such as beliefs, attitudes and the style of visual representation in painting. The results indicate that the con-temporary painters have not limited themselves to an objective impression of nomadic women’s daily activities; but rather, in certain paintings, a subjective atmosphere is also readily recognizable conveying a deep insight expressed through a womanly interpretation. Data were collected based on library sourc-es and the analyzed descriptively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bakhtiari nomadic women
  • Iranian paintings
  • contemporary paintings