بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران- ایران

چکیده

از میانِ عناصرِ بصری، رنگ، در زندگی معاصر شهری جایگاهی ویژه دارد. با این همـه، قابلیـت‌هایِ تعاملـیِ آن چنانکه بایسته بوده، موردِ توجه قـرار نگرفته است. اجزای مؤثر در سیمـای شهر اعم از نما، فضای سبز، ویترین ها، تابلوها، مبلمانِ شهری، دیوارنگاره‌ها و مانند آنها همواره با پوششی از رنگ نمایانده شده است. امروزه با رشد فناوری و تنوع مصالح، ضرورت کاربرد متناسبِ رنگ با توجه به هویت فرهنگی شهرها بیش از پیش احساس می‌گردد.افزون براین، بررسی جلوه‌هایِ بصریِ رنگ و کاربردِ بجای آن در نمایِ شهری، می‌تواند از نابسامانی‌های بصری در شهرها پیش‌گیری کند. تأثیر رنگ بر کیفیت فضای شهری از دو منظر بصری و بیانی قابل بررسـی است. هدف این مقاله، بهبود کیفیت فضـای شهـری با تأکیـد بر نقش رنگ است. این پژوهش کیفیتِ تعاملی رنگ در فضـای شهری را از جنبه هایِ کاربردی، جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، هویتی، زیباشناختی و نمادین بررسی کرده است و به نقشِ آن به ‌عنوان عاملی مؤثر در سیمای شهر پرداخته است. پژوهش به صورتِ توصیفی- تحلیلی صورت گرفته و داده‌ها بر اساس مطالعاتِ کتابخانه ای و برداشت هایِ میدانی از فضای شهری جمع آوری گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Color in Urban Spaces

نویسندگان [English]

  • Asghar Kafshchian Moghadam 1
  • Mahbobeh Pahlavan 2
1 Associate Professor in Visual Arts Faculty; Tehran University, Iran.
2 Departman of Art Studies, Visual Art Faculty, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Among the visual elements, color has a special place in contemporary ur-ban life. Its interactive potentials, nevertheless, have not been realized as it should have been. The key elements of urban views, including frontages of buildings, green spaces, shop windows and shop signs, urban furniture, graffiti and the likes have always been represented with a layer of colour nowadays, with advancement of technology and a wide variety of newly-developed construction materials, taking advantage of color potentials, consistent with the cultural identity of cities, is felt more than any other time. Meanwhile, applying various visual effects of colors in urban views, reasonably, may help prevent many visual anomalies in cities and towns. The impact of color on the quality of urban spaces can be examined both visually and expressively. The present research aimed to study the effective interactive power of color in quality enhancement of urban spaces from functional, sociological, psycho-logical, aesthetic, symbolic and identity aspects. Data were collected based on library source and urban filed studies and were then described analytically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • color
  • Urban
  • view
  • Identity