کارکردهای هنـر مفهومـی در مفاهیم هنـر مقاومـت ( مطالعة موردی: باغ مـوزهیِ دفـاع مقـدس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا تهران - ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا تهران- ایران

چکیده

هنر ‌مقاومت با مفاهیم دفاع، ایستادگی و معنویت در هم تنیده و نمایشگر هویت و استقامت مردم یک سرزمین در برابراستبداد است. با گستـرش رسانـه‌ها و نیاز به ارایه‌یِ ابعـاد نوین این هنـر، استفاده از رسانه‌هایِ هنریِ جدید برای تببین مفاهیم اصیل مقاومت ضرورت می‌یابد. هنر مفهومی، با بهره‌مندی از شیوه‌هایِ متنوعِ اجرا، اهمیت مفهوم، محتوا و توجه به مخاطب، قابلیت‌هایِ نوینی را برای تجلی مفاهیم مقاومت در بستری نوین، ارایه کرده است.پژوهش حاضر با تأکید بر آثار مفهومیِ باغ‌موزه‌یِ دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این پرسش پرداخته است که آیا می‌توان از جنبه‌هایِ بصری و محتوایی هنر مفهومی و رسانه‌های جدید برایِ عرضه‌یِ مفاهیم دیرینی مانندِ مقاومت و ایثار استفاده کـرد؟ و آیا می‌تـوان تناظری کارکـردی برای هنر مقاومت و هنر مفهومی قایل شد؟ یافته‌های پژوهش حاکـی از آن است که هنـر مفهومـی با داشتنِ عناصرِ مشترک در مبانی هنر مقاومت (نظیر ارجحیت محتوا و مفهوم، بهره‌گیری از نشانه‌هایِ نمادین، هنرِ ایدئولوژیک و مخاطب محوری)، می‌تواند زمینه ای مناسب را برایِ عرضه‌یِ تأثیرگذارِ مفاهیم هنر مقاومت فراهم آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions of Conceptual Art in Concepts of Resistance Art: The Case Study of Holy Defense Garden Museum

نویسندگان [English]

  • Farimah Fatemi 1
  • fateme morsali tohidi 2
1 Departman of Art studies, Art Faculty, Alzahra UniversityTehran, Tehran, Iran
2 Departman of Art studies, Art Faculty, Alzahra UniversityTehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Interwoven with such concepts as defense, resistance and spirituality, resist-ance art represents the identity and opposition of a nation against tyranny. With growing domain of mass media and the subsequent need to introduce the new dimensions of resistance art, the application of new artistic media, to express the principles of resistance, is required. Taking advantage of various  techniques of impelemetation question in a culture of descriptive analytic way . is it possible to apply the visual as well as concept, content and addresses, conceptual art has provided new capabilities to represent the concepts of resistance in newly defined filed focusing on the conceptual works of Holy Defense Garden Museum and promoting the culture of resistance, the present study has addressed two main questions in a descriptive-analytic way. Is it possible to apply the visual as well as content aspects of conceptual art and modern media to represent deeply-rooted con-cepts such as resistance and altruism? Is there a functional correspondence between resistance art and conceptual art? The results indicated that since there are common elements between conceptual art and resistance art (such as preference of concept and content, application of symbols, ideological art and viewer-based application), conceptual art has the potential to pave the ground for the concepts of resistance art to be represented.