بررسی زیورآلات وابسته به پوشاک مردان در عهد قاجار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد دانشگاه هنر تهران - ایران

چکیده

پیشینه یِ استفاده از زیورآلات وابسته به پوشاک در ایران به قبل از اسلام بر می گردد. اما با ظهور اسلام، نوع و جنسِ زیورآلات، به ویژه برای مردان، تغییر یافت. شدتِ این تغییر در هر دوره، بسته به شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و معیشتی، نوسان داشته است. از میانِ دوره هایِ مختلف، هنر در دورهیِ قاجار عمدتاً در خدمت درباریان بود و آنان برای نمایاندنِ جایگاهِ خود، لباس هایی مزین به زیورآلات به تن می کردند. درواقع، درآن دوره، زیورآلات بیش از آن که جنبه زیبایی داشته باشد، نمایان گرِ میزان تمول و جایگاه  اجتماعی بود. در این دوره، پوشاک، افزون بر آنکه خود تزئینات مشخصی داشت، با انواع زیورآلات جانبی و به شکل هایِ مختلف تزیین می شد؛ زیورهایی مانندِ بازوبند، مدالیون، تکمه، جقه، سردوشی، ساعت و... در این میان، زیورآلات قاجاری تا حدی از نظر روشِ ساخت و طراحی، متأثر از هنر غرب، تحول یافت. اما این تأثیر پذیری از پایان دوره یِ قاجار به بعد، چه در نوعِ پوشش و چه از نظرِ تزییناتِ وابسته به آن، دچارِ سردرگمی شد. بررسیِ این تحول و تأثیربرداریِ افراطیِ آن، آن هم از سوی ملتی با فرهنگ با تمدنی بسیار غنی، موضوعِ پژوهشِ حاضر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Men’s Clothing Decorations in Qajar Era

نویسنده [English]

  • Elaheh Saleh
M.A in Design and Production, Tehran art university,Iran
چکیده [English]

The history of applying ornamentations to clothes and dresses in Iran dates back to Pre-Islamic era. With appearance of Islam, however, the kind and material of ornamentations, especially for men, changed. The intensity of this change, depending on different social, cultural, political and economic con-ditions in each historical era has been different. Among the various historical eras, art in Qajar era was mainly at the service of Royalties. In fact, they wore ornamented clothes and dresses in order to draw attention to their status. In other words, ornamentations in Qajar era were more used as a social and wealth indicator than aesthetic purposes. In Qajar era, clothes and dresses, in addition to their own attachments, were adorned with additional ornamenta-tions in different ways. The ornamentations included armbands, medallions, buttons  crests  strips watches etc. Altogethers under the influnec of western art, the art in Qajar era underwent evolution in terms of design and pro-duction. However, from the end of Qajar era on, this impressionability, both from the aspect of clothing and of associated decorations, experienced a state of confusion. This study aimed to study this extreme impressionability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar
  • men’s clothing
  • decorationsassociated with clothing
  • decoration