معرفی مؤلفه‌های آشنایی زدایی و نمود آن‌ها در طراحی گرافیک: زمان و مکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

10.22055/pyk.2020.15543

چکیده

آشنایی‌زدایی  یکی از شیوه های نوجویی و ارائه صورت‌های جدید به منظور تاثیر گذاری بهتر در برخی عرصه‌ها از جمله  عرصه هنرهای بصری است. این مفهوم، معمولاً  با ارائه یا خلق  اثری نو شکل می‌گیرد و وابسته  به مؤلفه­ هایی چون: زمان و مکان، تقلید و عادت، قواعد و سنت ومانند آن است. در این پژوهش که با هدف شناخت مؤلفه­ های زمان و مکان در آثار  برخی از طراحان برجستۀ گرافیک و کاربرد آن در طراحی گرافیک انجام پذیرفته، تلاش شده تا با مطالعه و بررسی آثار گفته شده، به این پرسش ­ها پاسخ داده شود که؛ آیا آشنایی زدایی، می­ تواند روشی مناسب در انتقال مفاهیم با شیوه­ای جدید و تأثیرگذار باشد و این آشنایی زدایی از زمان و مکان در طراحی گرافیک با چه روش ­هایی امکان پذیر است؟ روش این پژوهش توصیفی وتحلیلی است و منابع آن برآمده از پایگاهای اطلاعاتی و کتابخانه ای است. پس از بررسی مؤلفه­ های زمان و مکان در آثار طراحان به‌نام گرافیک و همچنین آثاری که در مسابقات مقام کسب کرده­اند این نتیجه حاصل شد که آشنایی­ زدایی از مکان تنها محدود به نامتعارف بودن مکان ارائۀ اثر نیست و با اضافه کردن نقاط گریز متعدد و بررسی اثر از وجوه مختلف، همچنین ایجاد تغییر در مختصات مکان نیز امکان پذیر است. هنرمند با آشنایی ­زدایی از مؤلفۀ زمان معماهای هدف­مند تولید می­ کند و با اشارۀ غیرمستقیم به هدف مورد نظر خود، تصاویری شگفت و متحیر کننده می ­آفریند این شیوه می ­تواند شیوه­ای اصیل، مؤثر و موفق در طراحی گرافیک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing the components of de-familiarization and their manifestation in graphic design: time and place

نویسنده [English]

  • Erfane Esmaeili
Master of Visual Communication Department, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran.
چکیده [English]

Acquaintance Disposal is one of the ways to innovate and present new forms in order to have a better impact in some areas, including the visual arts. This concept is usually formed by presenting or creating a new work and depends on components such as time and place, imitation and habit, rules and traditions and the like. In this study, which was conducted with the aim of recognizing the components of time and place in the works of some prominent graphic designers and its application in graphic design, an attempt has been made to answer these questions by studying and reviewing the mentioned works. Can de-familiarization be a good way to convey concepts in a new and effective way, and this de-familiarization of time and place in How is graphic design possible? The method of this research is descriptive and analytical and its sources are derived from databases and libraries. After examining the components of time and place in the works of designers named Graphics as well as the works that have won the competition, it was concluded that the familiarity of the place is not limited to the unconventional nature of the place of presentation and by adding escape points. Numerous and study of the effect from different aspects, it is also possible to make changes in the coordinates of the place. By artistically deciphering the time component of purposeful puzzles, the artist creates indirect and astonishing images by pointing indirectly to his intended purpose. This method can be an original, effective and successful method in graphic design. Be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disinfection
  • Graphic Design
  • Components of Disinfection
  • Time
  • Place