بر اساس نویسندگان

آ

  • آبگرمیان، سحر [1] دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی. دانشکده هنرهای تجسمی. دانشگاه تهران، ایران.
  • آذرنیوش، محمود [1] کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

ا

ب

  • باقری، نگار [2] کارشناس ارشد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران-ایران
  • بیرانوند، موحد [1] مدرس موسسه آموزش عالی رسام، گروه ارتباط تصویری،کرج، ایران
  • بهزادنیا، سمانه [1] کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه طبری بابل، موسسه طبری بابل، بابل، ایران

پ

ت

  • ترابی، مژده [2] کارشناس ارشد دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز -ایران
  • توکلی، شیوا [2] کارشناس ارشد دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان- ایران

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

ک

ل

  • لیا، مدونا [1] کارشناس یارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س) تهران، ایران
  • لاری بقال، کیانوش [1] استادیار دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی دزفول - ایران

م

ن