بر اساس نویسندگان

آ

 • آبگرمیان، سحر [1] دانشجوی دکتری تخصصی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی. دانشکده هنرهای تجسمی. دانشگاه تهران، ایران.
 • آذرنیوش، محمود [1] کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز- ایران

ا

ب

 • باقری، نگار [2] کارشناس ارشد دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران-ایران
 • بشیری دزفولی، هادی [1] کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران
 • بهزادنیا، سمانه [1] کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه طبری بابل، موسسه طبری بابل، بابل، ایران
 • بیرانوند، موحد [1] مدرس موسسه آموزش عالی رسام، گروه ارتباط تصویری،کرج، ایران

پ

ت

 • ترابی، مژده [2] کارشناس ارشد دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز -ایران
 • توکلی، شیوا [2] کارشناس ارشد دانشکده هنر و معماری دانشگاه کاشان- ایران

ج

چ

ح

خ

 • خانی، شهین [1] هیات علمی گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
 • خزائی، محمد [1] استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران- ایران
 • خزائی، محمد [1] استاد گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خزائی، محمد [1] استاد گروه ارتباط تصویری، دانشکده‌ی هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خسروی بیژائم، فرهاد [2] استادیار دانشگاه هنر اصفهان- ایران

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

 • ضرغام، ادهم [1] استادیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران - ایران
 • ضرغام، ادهم [2] استادیار دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران- ایران
 • ضرغام، ادهم [1] دانشیارگروه نقاشی و مجسمه سازی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، ایران
 • ضیاء، کاوه [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز - ایران

ط

ع

غ

ف

ق

ک

ل

 • لاری بقال، کیانوش [1] استادیار دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی دزفول - ایران
 • لیا، مدونا [1] کارشناس ارشد پژوهش‌هنر، دانشکدهء هنر، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران
 • لیا، مدونا [1] کارشناس یارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا (س) تهران، ایران

م

ن