دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-90 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل نقوش جام شوش از منظر ساختار و مفهوم

صفحه 7-22

10.22055/pyk.2014.12981

مرضیه پولادچنگ؛ مائده جابری راد؛ ادهم ضرغام


6. بررسی آرایه های تزئینی امامزاده عبداله شوشتر

صفحه 69-80

10.22055/pyk.2014.12986

الیاس صفاران؛ اشرف موسوی لر؛ مرجان نوروزی زاده