دوره و شماره: دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-80 

مقاله پژوهشی

1. دیزاین تألیفـی و دیزاینر مؤلـف

صفحه 7-24

10.22055/pyk.2015.14551

شادی طاهرخانی؛ سودابه صالحی