پیکره پژوهش هنرهای تجسمی (PYK) - اهداف و چشم انداز