راهنمای نویسندگان

 

خلاصه شیوه نامه مقالات ارسالی به پیکره

 

1- چکیده  فارسی حداکثر300 کلمه و در برگیرنده:1- بیان مسئله3-سؤالات تحقیق3- فرضیه4هدف 5-روش تحقیق 6- یافتههای مقاله 7- کلید واژه ( حداکثر 5  کلمه) 8- چکیده انگلیسی حداکثر 500 کلمه و به همراه مقاله باشد.

2- مقدمه شامل: 1- کلام نویسنده برای ورود به مقاله 2- شرح مسئله3- سؤالات تحقیق4- فرضیه(درصورت وجود)

3-چارچوب‌ها به ترتیب شامل:1- ضرورت موضوع 2- پیشینه (شرح تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع) 4- شرح مفاهیم مقاله درصورت وجود 5- روش تحقیق4- چارچوب نظری درصورت وجود

4- بدنه ‌مقاله بدون کلی‌گویی و شامل:1- مباحث نفی و اثبات مسئله همراه با نظرات موافق 2- نظرات مخالف 3-شرح، تحلیل‌، نقد و بیان نظریه 5- مقایسه پیشینه با دستاورد‌های مقاله

5- نتیجه گیری بدون مقدمه و ارجاع و شامل: 1- پاسخ به ‌سؤالات مقاله 2 - اثبات یا رد فرضیه

6-پی نوشت‌ها شامل: 1 کلمات خاص 2- توضیحات خاص3- کلمات به دیگر زبا‌ن‌ها  4 - درمیان  دو ابرو« » و پس از بخش نتیجه در صورت عدم وجود بخش تقدیر وتشکر  باشد.

7 - تصاویر نمودارها وجداول:1- مرتبط با مقاله2- در متن اشاره شده باشد 3- 300« دی پی آی »فرمت «جی پی جی»4-  با ذکر منبع تصویر

8- اسامی نویسندگان نشان دهنده : 1- رتبه علمی. 2- ایمیل. 3-  و ترتیب اولویت باشد.  نویسنده مسئول، گواهی رضایت سایر نویسندگان به همراه مشخصات و شماره  تلفن دسترسی به آن‌ها را دریک صفحه ارائه نماید.

9 تقدیر وتشکر: تقدیر و تشکر  از نویسندگان یا سازمان‌هائی  که در  فرآیند  کاری مقاله  همکاری کرده‌اند در آخر مقاله و پس از نتیجه  نوشته شود.

10- منابع:

1- درپایان مقاله به ترتیب حروف الفبا، نام خانوادگی نویسنده:

2- کتاب: ارجاعات درون متنی مانند:(منصوری،13:1386 ) در پایان مقاله مانند:

  منصوری، محمد(1386). فرافکنی ذهن. تهران:سمت

3-مجلات: درون متنی مانند:(رشتچی و دیگران،1388)

رشتچی، مژگان؛ ودیگران (1388). "مبانی نظری اجتماع کندو کاو به عنوان روش آموزش فلسفه برای کودکان"  فصلنامه فرهنگ. سال بیست ودوم. شماره اول،پیاپی 69. بهار1388. پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی. صص39-58

4- سند اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ). عنوان سند. از آدرس اینترنتی بطور کامل. بازیابی شده در تاریخ.

 

 راهنمای نویسندگان جهت چکیده مبسوط مقالات (چکیده اکستندد)

خلاصه شیوه نامه چکیده اکستندد

1

عنوان مقاله

2

مشخصات نویسندگان:

نام. نام خانوادگی. سمت. گروه آموزشی. دانشگاه. شهر. کشور. ایمیل

3

کلید واژه

4

مقدمه:

بیان مسأله، هدف، پرسش ها یا فرضیه ­ها، پیشینه تحقیق

5

روش شناسی:

روش تحقیق و جزئیات آن

6

بحث و یافته ­ها:

بدنه مقاله(بحث و تجزیه و تحلیل با ارجاعات درون  متنی  و نمودار، تصاویر و جدول های مرتبط)

7

نتیجه

 بیان دستاورد نهایی مقاله

8

منابع