پیکره پژوهش هنرهای تجسمی (PYK) - راهنمای نویسندگان