اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

منصور کلاه کج

گرافیک استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

m.kolahkajscu.ac.ir
09163117354
/0000-0001-8426-0317

سردبیر

محمد خزائی

هنر اسلامی استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس - تهران- ایران

khazaiemmodares.ac.ir
09123874106

اعضای هیات تحریریه

نظام الدین امامی فر

هنرهای تجسمی استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران

emamifarshahed.ac.ir
09123272744

محمدرضا سوداگر

پژوهش هنر استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

m.sodagarscu.ac.ir
09127108083

شهاب الدین عادل

عکاسی سینما دانشیار دانشگاه هنر تهران - ایران

adelart.ac.ir
09122969789

سید محمد فدوی

هنرهای تجسمی استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران - ایران

fadaviut.ac.ir
09126596163

سودابه صالحی

آموزش هنر/مطالعات فرهنگی دانشیار دانشگاه هنر تهران - ایران

salehisgmail.com
09128198931

پریسا شاد قزوینی

نقاشی دانشیار دانشگاه الزهرا تهران - ایران

shadalzahra.ac.ir
09122121096

احد روانجو

پژوهش هنر استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

ahadravanjooscu.ac.ir
09125496029

اصغر جوانی

گرافیک دانشیار دانشگاه هنر اصفهان- ایران

profs.aui.ac.ir/javan
a.javaniaui.ac.ir
0913288887

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پدرام خسرونژاد

دکتری: مردم شناسی اجتماعی - فوق لیسانس و لیسانس: نقاشی استاد گروه تحقیق دین و جامعه، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی، دانشگاه سیدنی استرالیا

www.pedramkhosronejad.com
p.khosronejadwesternsydney.edu.au
0000-0002-4182-7253

مدیر اجرایی

الهام عبداله پور

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

abdolahpour14scu.ac.ir
09166007441