اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

منصور کلاه کج

گرافیک استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

m.kolahkajatscu.ac.ir
09163117354
/0000-0001-8426-0317

سردبیر

محمد خزائی

هنر اسلامی استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس - تهران- ایران

mohamad.khazaeiatgmail.com
09123874106

اعضای هیات تحریریه

نظام الدین امامی فر

هنرهای تجسمی استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد- تهران - ایران

emamifaratshahed.ac.ir
09123272744

محمدرضا سوداگر

پژوهش هنر استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

m.sodagaratscu.ac.ir
09127108083

شهاب الدین عادل

عکاسی سینما دانشیار دانشگاه هنر تهران - ایران

adelatart.ac.ir
09122969789

سید محمد فدوی

هنرهای تجسمی استاد پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران - ایران

fadaviatut.ac.ir
09126596163

سودابه صالحی

آموزش هنر/مطالعات فرهنگی دانشیار دانشگاه هنر تهران - ایران

salehisatgmail.com
09128198931

پریسا شاد قزوینی

نقاشی دانشیار دانشگاه الزهرا تهران - ایران

shadatalzahra.ac.ir

احد روانجو

پژوهش هنر استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

ahadravanjooatscu.ac.ir

اصغر جوانی

گرافیک دانشیار دانشگاه هنر اصفهان- ایران

profs.aui.ac.ir/javan
a.javaniataui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پدرام خسرونژاد

دکتری: مردم شناسی اجتماعی - فوق لیسانس و لیسانس: نقاشی استاد گروه تحقیق دین و جامعه، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی، دانشگاه سیدنی استرالیا

www.pedramkhosronejad.com
p.khosronejadatwesternsydney.edu.au
0000-0002-4182-7253

مدیر اجرایی

الهام عبداله پور

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

abdolahpour14atscu.ac.ir
09166007441