پیکره پژوهش هنرهای تجسمی (PYK) - واژه نامه اختصاصی