همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

الهام عبداله پور

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

abdolahpour14@scu.ac.ir
09166007441