پیکره پژوهش هنرهای تجسمی (PYK) - فرایند پذیرش مقالات