دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-100 
4. بررسی نقوش مقابر آجری دزفول

صفحه 59-68

10.22055/pyk.2014.12978

سیامک علیزاده؛ سحر صالحی؛ نظام الدین امامی فر