دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-57