دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-71 
3. نماد شناسی نقش پرنده در قالی‌های ایران و هند

صفحه 33-51

10.22055/pyk.2019.14539

بهزاد نیک اندیش؛ شبنم عسکری؛ امیرحسین چیت سازیان