نویسنده = سعید سید احمدی زاویه
عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 25-42

10.22055/pyk.2014.12976

سیما ساعدی؛ سعید سید احمدی زاویه