کلیدواژه‌ها = رنگ
تحلیل ساختار فرمی و زیباشناختی قالی «لیلیان و ریحان»

دوره 12، شماره 33، مهر 1402، صفحه 1-20

10.22055/pyk.2023.18437

محمد افروغ؛ بیتا بهرامی قصر


جایگاه رنگ و نقش در ارزیابی دست‌بافته‌ها

دوره 10، شماره 26، اسفند 1400، صفحه 67-81

10.22055/pyk.2022.17549

بیژن اربابی؛ سیامک عیقرلو؛ مائده علامه


بـررسـی جایـگاه رنــگ در فضـای شهـری

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 45-59

10.22055/pyk.2015.14553

اصغر کفشچیان مقدم؛ محبوبه پهلوان


عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 25-42

10.22055/pyk.2014.12976

سیما ساعدی؛ سعید سید احمدی زاویه