کلیدواژه‌ها = فرش
زیبایی شناسـی و نمـادگرایـی نقـش پرنـدگـان در فـرش دوره صفـویـه

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 10-23

10.22055/pyk.2016.14557

شیوا توکلی؛ امیرحسین چیت سازیان؛ بهزاد نیک اندیش


عوامل مؤثر بر کاربرد رنگ در فرش یزد

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 25-42

10.22055/pyk.2014.12976

سیما ساعدی؛ سعید سید احمدی زاویه