بررسی و تحلیل چگونگی ترسیم نمادین نقوش حیوانی سفالینه های قرون 3 و 4 ه. ق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان - ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه کاشان-ایران

چکیده

نماد سیرتی ناپیدا از صورتی پیداست که با موجود شدن انسان و شروع تعقل نقشی کلیدی را در زندگانی بشریت آغاز نمود. نمادها در شکل های گوناگون از جمله نمادهای حیوانی، گیاهی و هندسی بروز یافتند و از میان آن‏ها نمادهای حیوانی به دلیل نزدیکی انسان و حیوان، جایگاهی مهم را در ادوار گوناگون زندگی بشر به­دست آوردند. با بررسی انواع نمادهای حیوانی در هر دوره می­توان به افقی از دیدگاه های فکری بشر در آن زمان دست یافت. از میان دوره‏های گوناگون تاریخ گذشته نمادهای حیوانی موجود بر سفالینه‏ها در قرون 3 و 4 ه.ق در ایران موضوع این مبحث به­شمار می‏رود. در قرون مذکور طراحی نمادهای حیوانی روی سفالینه‏ها با دقت ترسیم نشده و تا حدودی ضعیف است. در میان نقوش این ظروف از حیواناتی نظیر اسب، بز، روباه، شاهین، شتر، شیر، قرقاول، کبک، کبوتر، ماهی، هدهد و یوزپلنگ استفاده شده­است، که در این مقاله به بررسی چرایی استفاده نمادین از این حیوانات پرداخته شده­است. از نظر هدف این پژوهش نظری است که به روش تحلیلی-توصیفی و به­شیوه اسنادی انجام شده است. هدف این پژوهش شناخت باورها و اعتقادات هنرمندان سفال­گر آن دوره است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که نقوش حیوانی متعددی در دوره 3و4 ه.ق ایران روی ظروف سفالین استفاده شده است. در میان این نقوش هم حیوانات واقعی و هم فراواقعی مشاهده می شود. هر کدام از این نقوش بیان­گر نمادین مفهوم خاصی در زندگی انسان­ها می باشند. برخی نقوش با دقت و برخی به صورت ضعیف طراحی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and analysis of symbolic drawing of animal motifs (paintings) onpotteries of 3rd and 4th century AH in Iran

نویسندگان [English]

  • Amir hosine Chitsazian 1
  • Mahboobe Roostaee 2
1 Departman of Carpet Studies, Art & Architecture , Kashan University,Kashan, Iran
2 Departman of Islamic Art, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

The symbol of invisible character is visible in an appearance that initiated a crucial  role in men life with the creation of human being and start of the thinking. Symbols are in various forms including animal, plant and geometry, out of which animal sym- bols attained significant position in different periods of man life due to similarity of human and animal. Through assessing various animal symbols in each period, a ho- rizon can be obtained of intellectual viewpoints of that period. From among different  periods of history, animal symbols existing on the potteries of 3rd and 4th century AH  in Iran are the subject of the present study. In the mentioned centuries, the designs of  the animal symbols on the potteries are not drawn attentively. Among the paintings on  these potteries animals like horse, goat, fox, falcon, camel, lion, pheasant, partridge,  dove, fish, hoopoe and cheetah are used. In this study, the reason is discussed for the symbolic use of these animals. The aim of the study is theoretical which is imple- mented in an analytical-descriptive methodology by the use of documents. The goal of  this study is identifying the beliefs and views of the pottery artists of the period. The  results show that large numbers of animal paintings are used on potteries in 3rd and  4th century AH.Among the paintings, both real and imaginary animals are observed.  Each of these paintings is a symbolic indication of a particular concept in human life. .Certain paintings are designed attentively and some others are weakly designed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic period
  • ceramics Iranian
  • symbols
  • animal motifs or paintings
دوره 2، شماره 3
شهریور 1392
صفحه 7-18
  • تاریخ دریافت: 04 تیر 1382
  • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1392
  • تاریخ پذیرش: 25 شهریور 1392
  • تاریخ اولین انتشار: 25 شهریور 1392