مطالعه تطبیقی آثار تیپ نگاری آگوست زاندر و آنتوان سوریوگین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد عکاسی دانشگاه هنر تهران- ایران

2 استادیار دانشگاه هنر تهران- ایران

چکیده

آنتوان سوریوگین برجسته ترین و پرکارترین عکاس حرفه ای ایران در پایان قرن نوزدهم است. او به مستند نگاری مردم دوره قاجار و ثبت وجوه مختلف ایران پرداخته است. تصاویر او از مردم دوره ی قاجار علاوه بر مستند نگاری، ارزش زیبایی شناسانه دارد. آگوست زاندر عکاس مستندنگار اجتماعی آلمان، از عکاسان گروه عینیت نوین، با دید جامعه شناسانه و هدف دار طبقات مختلف مردم دوره خود را در آلمان به طور دقیق و صریح به تصویر کشیده است. در این میان آثار تیپ نگاری سوریوگین شباهت فراوانی به آثار تیپ نگاری آگوست زاندر، که کمی بعدتر از سوریوگین می زیسته است، دارد. آثار سوریوگین با آثار زاندر از لحاظ ترکیب بندی و ساختاری و حتی زیبایی شناسی هم خوانی نزدیک دارد. هدف از پژوهش حاضر، آشنایی با شیوه ی بیان تیپ نگاری دو عکاس و سپس مطالعه تطبیقی آثار دو هنرمند و تعیین شباهت ها و تفاوت های آثار آن دو، که از عکاسان مشهور در زمینه مستند نگاری و تیپ نگاری در دوره خود بوده اند، می باشد. در این پژوهش، روش تحقیق بر اساس روش توصیفی- تحلیلی است، و از نوع مطالعات کیفی می باشد و مطالب، تصاویر و اطلاعات اولیه با استفاده از مستندات کتابخانه ای، از دو کتاب مرجع از آثار دو هنرمندگردآوری شده است. تشابه آثار تیپ نگارانه  دو عکاس غالباً ساختاری با استفاده از کادر مستطیل، ترکیبات عمودی و مثلثی، زاویه دید و عمق میدان و... است. اما هدف، ذهنیت و رویکرد دو عکاس با هم متفاوت است؛ زاندر در پی ثبت شناسنامه ی مردم زمان خود بود و سوریوگین در پی ثبت وجوه مختلف ایران. تفاوت دید و هدف این دو هنرمند، تفاوت هایی را نیز در شیوه ی بیان ایجاد کرده است؛ از جمله: در صحنه پردازی، نورپردازی، ژست و حالت مدل ها. سوریوگین با دخل و تصرف در صحنه پردازی، حالت و ژست مدل هایش ارزشی زیبایی شناسانه به آثارش بخشیده و زاندر مدل هایش را بدون هیچ دخل و تصرفی به صورتی دقیق و صریح ثبت کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of typographic works of AugustSanderand Antoin Sevruguin

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shariati 1
  • Mehdi Moghimnejad 2
1 Departman of Photography, Art Tehran University,Tehran, Iran
2 Departman of Photography, Art Tehran University,Tehran, Iran
چکیده [English]

 Antoin Sevruguin was the most prominent and prolific professional photographer in  Iran at the end of 19th century. He embarked on documentation of people in Qajar era  and recordingvarious portraits of Iran. In addition to documentation, his portraitures  of people during Qajar era have aesthetic values as well. AugustSander, a German social documentary photographer and member of new objectivity group, pictured dif-ferent classes of people of his time in Germany precisely and explicitly with socio- logical and purposeful view. Meanwhile, the typographic works of Sevruguin are very similarto the typographic works of AugustSander who lived somehow after Sevru- guin. Sevruguin and Sander’s works are similar to each other in terms of arrangement,  structure and even aesthetics. The aim of the present study is to get familiar with the typographic expression of the two well-known photographers in the field of documen- tary and typography and after that comparative study of their works and specify their  similarities and differences. The methodology of the study is descriptive-analytic, a  type of qualitative study, and the texts, pictures and primary information are collected  from two reference books of both artists using library documentations. From among  the similarities of the typographic works of both photographers, that are more in terms  of structure, are using rectangular framework, vertical and triangular structures, angle  and depth of view etc. However,the aim, mindset and attitude of both photographers  are different from each other; Sander looked for identity record of people of his time  and Sevruguin wanted to register different portraits of Iran. The difference in both  artists’ view and aim developed differences in their mode of expression such as in  setting, lighting, gestures and postures of models. Sevruguin manipulated the setting, posture and gesture of his models and gave them an aesthetic value but Sander, with- .out any manipulation, recorded his models in an explicit and precise way

کلیدواژه‌ها [English]

  • photograph
  • Typography
  • Sander
  • Sevruguin