بررسی تصویر فرشتگان درنقاشی دوره قاجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباط تصویری دانشگاه آزاد اسلامی یزد- ایران

2 استادیار دانشگاه یزد- ایران

چکیده

موضوع خیر و شر که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده تاکنون به صورت های مختلفی مصورشده است اما در این میان مهمترین مظهر  ونماد خیر تصویر فرشتگان بوده و در موضوع های اساطیری، حماسی، مذهبی و عامیانة قبل و بعد از اسلام کاربرد فراوان داشته است. تصویر فرشتگان در طول زمان دستخوش تغییرات متعدد بصری شده است. این تغییر در سیر تکاملی هنر ایرانی از پیش از اسلام آغاز و تا دورة اسلامی ادامه داشته است. با ترویج گستره مذهب شیعه در دورة صفوی شاهد ترویج تصاویر مذهبی در هنر نقاشی هستیم. در تداوم آن با رونق نقاشی های مذهبی در دورة قاجار، تصویر فرشتگان در عرصه های مختلف کاربردهای متعددی پیدا کرد. این تصاویر برای بیان مفاهیم مذهبی مورد استفاده نقاشان مشهور بوده است. علیرغم تغییرات و دگرگونی های متعدد بصری نقاشی ایرانی، تصویر فرشتگان، در طول  تاریخ هنر ایران، همواره خصوصیات تصویری و روحیات معنوی خود حفظ کرده است. در دورة قاجار رویکرد جدیدی را در ماهیت معنوی و بصری تصویر فرشتگان در نقاشی ایرانی شاهد هستیم. این مقاله با رویکردی کیفی و به روش توصیفی - تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و بررسی نمونه های تصاویر بازمانده از نقاشی های فرشتگان، به چگونگی ویژگی های بصری و سیر تحول نقاشی فرشتگان در دوره قاجار می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the image of angels in painting of Qajar period

نویسندگان [English]

  • Naghmeh Safarzadeh 1
  • Bahram Ahmadi 2
1 Department of visual communication, College of art and architecture, Islamic Azad university, Yazd, Iran
2 Department of visual communication, College of art and architecture, Islamic Azad university, Yazd, Iran
چکیده [English]

The good and evil issues have always busied the human's mind. The image of angels as the most important symbol of goodness has many applications in the literature on the mythologic, epic, religious and vulgar subjects before and after  Islam. The images of angels have greatly changed  over time from the visual aspect. How these changes have occurred can be found in the evolution that started from the pre-Islamic  art and continued to the Islamic period. By promoting Shiite as the official religion in the Safavid period, we are witness-ing the spread of religious imageries in the art of painting. Hence, by the pro-motion of religious paintings in Qajar, the role of the angels was also formed in various artistic fields.The presence of angels images for more religious emphasis was so effective for the painters. Thus, the image of the angels in the history of Iran art, despite the visual changes, always keeps its visual and spiritual properties. But in Qajar period, we see a new approach in the visual and spiritual nature and the type of the angels in the art of paintings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qajar art
  • Angels
  • Painting
  • Illustration
  • Iranian