بررسی سبک آبستره (انتزاعی) در تصویرسازی کتاب کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تصویرسازی، دانشکده هنر دانشگاه شاهد تهران- ایران

چکیده

هنـر مجرد یا هنر انتزاعی (آبستره) به هنری اطلاق می‌شود که صورت یا شکلی طبیعی ما به ازای آن در جهـان موجود  نیست و فقط از رنگ و فرم‌های تمثیلـی و غیر طبیعی برای بیان مفاهیم خود بهره می‌گیرد. هم چنین هنر تجسم بخشیدن به خصوصیات بنیادی و کلی اشیا و موجودات و نادیده گرفتن عوارض ظاهری و جزئیات خاص هر یک از آن هاست؛ مثل تصویر انتزاعی درختی که هیأت کلی و خصوصیات بنیادی عموم درختان را دربر داشته باشد، بدون شباهت نزدیک با هیچ درخت خاص. اساس هنر تجریدی (آبستـره) در حقیقت این است که ارزش های جهان شناختی در رنگ و شکل خلاصه می شود و به طور کلی ربطی به مضمون نقاشی یا پیکره سازی نـدارد. از سویی در کتاب‌های تصویـری، سبک بر گرفته از الگوهای ساختاری، رفتاری یا انتخاب موضوع‌های مختلف است. سبک هنری تصویرگر، از ویژگی‌های خاص او به شمار می‌رود و بخشی از هویت و اندیشه‌های او را بیان می‌کند. تصویر انتزاعی در کتاب های کودکان به گونه ای است که موضوع نهفته در تصویر در یک نگاه دریافته نمی شود و نیازمند مکاشفه در مفاهیم پنهان تصویر است.
انتزاع در کتاب‌های کودکان اغلب در حد دگرگونی نسبی شکل ظاهری پدیده ها نمودار می‌شود و تصویرها بیشتر نیمه انتزاعی‌اند تا آبستره. موضوع پیش رو درواقع عنوان پژوهش توصیفی- تحلیلی است که ابتدا به تعریف سبک، سبک در تصویرسازی، هنر آبستره (انتزاعی) و واقعیت تاریخی آن، انتزاع در تصویرگری، تصویرسازی کتاب کودک، تصاویر انتزاعی در کتاب های کودک و نمونه های آن پرداخته می شود و در انتها به معرفی چند کتاب به شیوه آبستره (انتزاعی) و تصاویری از کتاب ها پرداخته می شود. هدف از این نوشتار شناسایی سبک آبستره در تصویرسازی کتاب کودک می باشد و این که تصویرسازی به سبک و روش آبستره (انتزاعی) به صورت تصاویر نیمه انتزاعی و یا انتزاع محض صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploration of abstraction in the portraiture of children’s books

نویسنده [English]

  • Fatemeh Zamani babghohari
Departman of Illustration, Shahed university Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Single  art or abstract art refers to an art with no identifiable  natural  form that only benefits from unnatural and symbolic forms. Also, art refers to objects and creatures embodying the fundamental features and ignoring the effects of general and specific details of each of them. An abstract image of a tree has to contain general and fundamental properties of a common tree with no close affinity to any particular tree. Based of abstraction, art in fact is the belief that the worldview only refers to color and form and it has no relation to painting or sculpturing content. In visual books, a style is invented by structural or be-havioral patterns or selection of different topics. Depictive artistic methods are special properties that expresses a part of identity and thoughts.  An abstract image in children’s books is such that the hidden subject is not observed at first sight and it needs uncovering the hidden concepts in the image. Abstraction in children’s books often occurs in the external form of a phenomenon and images are semi abstract. The present study is descriptive –analytic that firstly defines style, portraiture style, abstract art and its historical reality, abstraction in  children’s portraiture books, abstraction in portraiture  pictures in children’s books and finally introduces a few books and pictures that represent an abstract style. The goal of this paper is to introduce the abstract style and show that imaging in children’s books   is either abstract or semi-abstract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Style Abstraction
  • Portraiture
  • Children’s book