دیزاین تألیفـی و دیزاینر مؤلـف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

2 دانشیار دانشگاه هنر تهران- ایران

چکیده

در عرصه‌یِ ادب و هنر، «مؤلـف» و «تألیـف» از جملـه واژه‌هایِ بحث‌ برانگیز بوده و هستنـد. جایـگاهِ محـوریِ مؤلف در دورانِ مختلف از جنبه‌هایِ متفاوت، مورد توجه قرار گرفته است. در دوران معاصر نیز نظریه‌های نقدِ ادبـی درباره‌ی جایگاه مؤلف، سهم به‌سزایی در شکل‌گیریِ دیـدگاه‌هایِ جدیـد داشته‌اند. مایـکل راک، طـراح و محقق، با انتشارِ مقاله‌یِ «طراح به مثابه‌ی مؤلف» بحثی را در دنیایِ طراحـی پیـش کشیـد که تا پیش از آن با چنان صراحتی درباره‌یِ طراحی مطرح نشده بود. تا آن زمان، اکثر بحث‌های مؤلف مـدار و انتقـادی نسبت به جایگاه مؤلف، مربوط به حوزه‌ی ادبیات می‌شدند. در پژوهشِ حاضر که به شیوه‌ی تحلیلی و با تکیه بر منابع مکتوب و مصاحبه‌ای تدوین شده، به این پرسش پرداختـه شده است که «نظریه‌یِ طـراح به مثابه مؤلـف دارای چه ابعادی است؟» و «در فرایندِ طراحی ‌چگونه به‌کار می‌آید؟». نتیجه‌یِ حاصل از بررسی و تحلیلِ نظریه‌های مؤلف‌مدار و رویکردِ طراح به‌مثابه مؤلف نشان می‌دهد که تألیف در طراحـی از آن جا قابلِ طـرح است که برخی از طراحان در هدایتِ یک پروژه‌یِ گروهیِ طراحی، ردِپای خاص خود را در آن پروژه به‌جای می‌گـذارند؛ تشخصـی که مخاطب آن را تشخیص می‌دهد و عاملِ تمایزِ یک طراح از دیگری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Authorship in Design and Designer as Author

نویسندگان [English]

  • Shadi Taherkhani 1
  • Sodabeh Salehi 2
1 MA Student in Graphic Design, Tehran Art University. A Lecturer in Shushtar Art Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz.-Iran
2 Departman of Art, Art University of Tehran,Tehran, Iran
چکیده [English]

In the realm of art and literature, author and authorship have been, and still are, among the controversial terms. In this respect, the key place of author, in different times and from various aspects, has been on focus. Also, in the contemporary time, certain aspects of literary criticisms concerning the place of author have played a major role in forming new attitudes. By publishing an article entitled designer as author, Michael Rick, a designer and graphic re-searcher, posed a new discussion on graphic design which had not been assert-ed so clearly before. Before publishing this article, the major critical as well as author-centered discussions concerning the place of author dealt with lit-erature. The present study addressed two main questions: What are the limits and aspects of the theory of designer as author? And how are they applied in the design process? The data were collected based on written sources as well as on interviews conducted. The results indicated that the legitimacy of idea of authorship in design is basically rooted in the fact that certain designers, when participainting in a graphic design leav the personal fingerprint a professional character which is readily recognizable by the viewer based on which a given designer is distinguished from another

کلیدواژه‌ها [English]

  • Design
  • designer
  • graphic