اهمیت هویت بخشی گرافیک محیطی در منـاطق تاریخـی (مـطالعـه مـوردی میـراث جهـانــی چغـازنبیـل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز -ایران

2 استادیار دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

چکیده

هویـتِ فـردی، اجتماعی و بومـی در سراسر جهــان و از جمله کشور مـا موضوعی است که بیش از پیش‌نیاز به بحث و بررسی دارد. دست‌یافتن به راهکارهای عملی برای بررسی این موضوع، مستلزمِ پژوهش‌هایِ میان رشته‌ای و پرهیز از شعارهایِ کلیشه‌ای است. احیای هویت اجتماعی وبومیِ ایرانی تنها با زنده نگه داشتن فرهنگ و تمدن ایرانی امکان‌پذیر است. از این رو، بازپروری باورها و آداب ورسوم، بستری را فراهم می‌کند که می‌تواند به گروه‌هایِ قومیِ مختلف انسجام بخشد. از این منظر، یکی از زمینه‌های احیای فرهنگ وهویتِ اجتماعی، توجه به هویت بصری گرافیک محیطی و مبلمانِ زیستگاهِ انسانی است که بازتابی از رفتار و کردار آدمی است. برهمین منوال، توجهِ بیشتر به فضایِ بومیِ مناطق تاریخی، به‌عنوان نمادِ فرهنگ و تمدن یک منطقه یا یک ملت، ضروری به نظر می‌رسد. داده‌هایِ این پژوهش با تحلیل منابع کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی گردآوری و سپس بصورت توصیفی تحلیل گردیده است. این پژوهش با نگاهی به مبلمان مناطق تاریخی، به خصوص محوطه چغازنبیل از جنبه‌یِ هویتی، بر این امر تأکید داشته است که پژوهش‌هایی از این دست، می تواند ضمن بازنمایی فرهنگ و تمدن با شکوه گذشته، باعث ایجاد حس قرابت، آشنایی و تداوم تاریخی در ذهن بازدیدکنندگان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Unifying Importance of Environmental Graphic Design in Historical Places: A Case Study of the Universal Heritage of Chogha Zanbil

نویسندگان [English]

  • Mozhde Torabi 1
  • Mohammadreza Sodagar 2
1 Departman of Art Studies, Shushtar Art Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Departman of Art Studies, Shushtar Art Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Individual, social and vernacular identities, all around the globe including our country, have been and will be a controversial issue. Reaching workable approaches in this respect requires interdisciplinary research and not mere making cliché generalization. Revitalizing social and vernacular Persian iden-tity is only possible through preserving Persian culture and civilization. Hence, rejuvenation of cultural beliefs and customs paves the way to restoring the unity and identity of ethnical groups. In this respect, taking into consideration the visual identity of environmental graphic design as well as the furniture of  human habitats reflecting the dominated life style is one of the basic sulotions This follows that the vernacular context of historical places, as a symbol of culture and civilization of a nation (or local people), should be preserved and restored. Looking at the identity of historical places, in general and the uni-versal heritage of Chogha Zanbil, in particular, this research has focused on the issue that the similar studies, while representing the glorious culture and civilization of the post can create a sense of cultural affinity familiarity and continuity in visitors’ minds. The data were collected based on library sources and then analyzed descriptively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • environmental graphic design
  • historical places
  • Chogha Zanbil