جایگاه ذهنیت در بازنمایی طبیعت در آثار نقاشی سزان بر اساس مفهوم آن در اندیشه کانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباط تصویری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران

2 مربی گروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

چکیده

پل سزان از نقاشان فرانسوی قرن نوزدهم در آفرینش آثار نقاشی خود دیدگاه تازه ­ای را مطرح کرده و بازنمایی به روش سنتی در هنر را مورد نقد قرار داده است. این مقاله در نظر دارد حضور ذهن و ذهنیت را در آثار نقاشی سزان بررسی نماید. بدین منظور و به جهت تعیین چارچوبی منظم در این پژوهش، این بررسی بر مبنای مفهوم"ذهنیت" در اندیشۀ"کانت" (از فلاسفه بزرگ) انجام می­ پذیرد و سپس بر این مبنا، نظم عقلانی آثار سزان در بازنمایی ذهنیت وی از طبیعت مورد تحلیل قرار می­ گیرد. فرضیۀ این پژوهش بدین شرح است: بر پایۀ نگرش"کانت" به نظر می­ رسد در رابطه با "فاهمه" و"ذهنیت" در حوزۀ فلسفه، می ­توان نقش بنیادین ذهنیت در تحول آثار نقاشی سزان را به ­عنوان بنیان­گذار هنر مدرن توجیه نمود. نتایج حاصل این پژوهش مشخص کرد که سزان به ­عنوان یکی از هنرمندان تأثیرگذار در هنر مدرن، همانند جستجوهای فلسفی کانت در مقابل تحمیل مطلق واقعیت بیرونی، نمایان­ گر ذهنیتی است که مرکز توجه آن«من اندیشمند» است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی است که با استناد به منابع کتابخانه­ ای داده­ های آن تحلیل  شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Place of Subjectivity in Representation of Nature in Cézanne's Paintings Based on Its implication in Kant's Thought

نویسندگان [English]

  • Hadi Bashiri Dezfooli 1
  • Marjan Sheykh Zadeh 2
1 MA, Visual Communication, Islamic Azad University E-Campus, Tehran, Iran
2 Instructor, Department of Art, Islamic Azad University, Abadan, Iran
چکیده [English]

Paul Cézanne, a prominent figure in nineteenth-century French paintings, has proposed a new perspective in his artistic creations leveling fresh criticism at the traditional representation of art. The present article aims to discuss the presence of mind and subjectivity in Cézanne's paintings. To this end, and in order to establish a coherent framework for the current study, this research is carried out based on the concept of "subjectivity" in Kant's thought (one of the eminent philosophers. On this basis, the rational discipline existing in Cézanne’s artwork is then analyzed to represent his mentality of nature. The hypothesis of this study is as follows: On the basis of Kant's perspective, it seems that fundamental role of subjectivity in the development of Cézanne's paintings as the father of modern art can be justified in relation to "understanding" and "subjectivity" in the field of philosophy. The results of this study indicated that Cézanne, as one of the influential figures in modern art represents a mentality which focuses on " Thinker ego (cogitator)", akin to Kant's philosophical quests  in opposition to the absolute imposition of outer reality. The research method in this paper is descriptive-analytical which is analyzed with reference to its data library resources.There are scattered writings on the background of the present study, the most important of which is the article published by "Merleau-Ponty ". Merleau-Ponty (1945), in an article entitled "Cézanne's Doubt “sought to bridge the gap between consciousness and the world with a phenomenological view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mentality
  • Kant
  • Representation
  • Nature
  • Cézanne's paintings