جستاری در باب اصالت و «ازآن‌خودسازی» در آفرینش آثار هنرهای تجسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

اهمیت آفرینش آثار هنری یگانه همواره مطرح بوده است و سنجش میزان اصالت آثار هنری از مسائل مهم هنر است. اما با پیدایش هنر پست‌مدرن، بازگشت مستقیم و صریح به تاریخ و سنت و ارجاع‌دهی‌های برون‌متنی، در آثار هنری، چهره‌ای متفاوت از هنر به نمایش گذاشت و ازآن­ خودسازی که به نوعی خوانش جدید از یک اثر هنری دیگر بود، مورد توجه هنر پست مدرن قرار گرفت. با آغاز این دوره، تفاوت ازآن‌خودسازی در هنر و سرقت هنری و چگونگی ارزیابی اصالت یک اثر که به شیوه ازآن‌خودسازی خلق شده است، از جمله مباحث چالش‌برانگیز ارزش‌گذاری آثار هنری شد. این جستار در پی آن است تا با بررسی شیوۀ ازآن‌خودسازی و میزان اصالت آثار هنرهای تجسمی خلق شده طی این فرآیند به کارکرد و تأثیر آن به ­پردازد و به این پرسش که ازآن‌خودسازی، تا چه اندازه با سنجه‌های اصالت در تقابل یا همسو است، پاسخ دهد. این مقاله از لحاظ هدف نظری است و هدف اصلی آن  شناخت و آگاهی از مباحث ازآن‌خودسازی و مفاهیم مرتبط با اصالت و مؤلفه­ های آن است. روش تحقیق این پژوهش کیفی است و شیوۀ بیان و ارائه داده ­های آن توصیفی تحلیلی است. داده‌های این مقاله برآمده از منابع کتابخانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی است. در این پژوهش نشان داده شد که در آثار هنری پست‌مدرن که براساس شیوۀ ازآن‌خودسازی خلق شده‌اند، تغییرات زیادی در شاخص‌های اصالت مطرح است که از آن جمله، اهمیت کنش اجتماعی نسبت به اثر هنری و ارجحیت اصالت فکری در آفرینش هنری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Originality and “Appropriation” in the Creation of Visual Arts

نویسنده [English]

  • Mojdeh Derakhshani
M.A. Student of Art Research, Faculty of Arts, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Originality in art has always been the concern of artists, art lovers, and art critics. With the advent of postmodern art and the emergence of works by avant-garde artists, such as “Fountain” by Marcel Duchamp, a great challenge was posed in the concept and evaluation of originality. In this regard, a direct and explicit return to history, tradition, and extra-textual references were recognized in works of art as “appropriation”. Such artists created artworks through the usage of intertextuality, the removal or addition of elements to one or more other works, and reference to the existing evidence from the audience's point of view. As a result, they were able to create new functions for a previous work of art.In this regard, the present study aimed to focus on the concept of originality with an approach of appropriation in the visual arts. This study attempted to find out what are the criteria of the originality of an artwork and how can the difference between artistic creation in the form of appropriation and plagiarism be distinguished. For this purpose, the most relevant sources for this research was the “Application of the component of ‘appropriation’ in the commercial advertisement” by Mahboubeh Taheri (2016). The above-mentioned article explains the view that the visual images of commercial art are perfect examples referencing, and that appropriation in commercial art is in line with intertextuality.Moreover, Parvanehpour and Binaye Motlagh (2019) in their study “Appropriation and the Philosophy of Gilles Deleuze: A Study of the Relationship of Deleuze's Thought and Anti-Platonism with Modern Art” discussed Deleuze's thought as a philosopher who opposes Platonism and uses the thought processes developed from the appropriation of postmodern artists to introduce this method as a way to end representation and begin a new understanding of the world. This research is of particular importance since there is a need to express the concepts of originality regarding the notion of appropriation in visual arts from the perspective of experts and address the similarities and differences of appropriation with intertextuality and plagiarism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Originality
  • Appropriation
  • Intertextuality
  • Visual arts
- احمدی، بابک (1382). حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفة هنر. تهران: نشر مرکز.
- اسماعیلی, عرفانه (1398). تحلیل مؤلفه‌های زمان و مکان در آشنایی‌زدایی از آثار طراحی گرافیک. نشریه پیکره. شماره 18. صص 36-47.
- بهارلو، علی‌رضا؛ آقایی، صدیقه و دادور، ابوالقاسم (1390). اندیشه و جایگاه زن در عرصۀ هنر جدید با نظری بر آثار باربارا کروگر و عکاسی تألیفی. نشریه زن در فرهنگ و هنر. دوره 3. شماره2. صص 38-25.
- پروانه‌پور، مجید؛ بینای‌مطلق، سعید (1398). از آن خودسازی و فلسفه ژیل دلوز: جستاری درباره ارتباط تفکر و ضد افلاطون‌گراییِ دلوزی با هنر مدرن. فصلنامه پژوهش‌های فلسفی. شماره 26. صص 101-86.
- دهخدا، علی‌اکبر (1377). لغت‌نامه دهخدا. زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدی. تهران: دانشگاه تهران. مؤسسه لغت‌نامه دهخدا: روزنه.
- شادقزوینی، پریسا؛ فاطمی، فریماه و مرسلی‌توحیدی، فاطمه (1398). بررسی شاخصه‌های اصالت در آثار الوگرافیک و اتوگرافیک با تکیه بر نظریه نلسون گودمن. نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره 8. صص 124-115.
- طاهری، محبوبه (1395). کاربرد مؤلفة «ازآن‌خودسازی» در تبلیغات تجاری. نشریه مبانی نظری هنرهای تجسمی. شماره 1. صص 81-97.
- علیزاده، روجا، صمدی، هادی (1397). اهمیت اصالت اثر هنری از منظر مخاطب در زیباشناسی تکاملی دنیس داتن. دو فصل‌نامۀ فلسفی شناخت، شماره 1/78. صص187-208.
- فرهنگ‌مهر، نرگس، آفرین، فریده (1398). واکاوی در خاستگاه ویتگنشتاینی گرایش مفهومی و ضد زیباشناختی آرا و آثار جوزف کاسوت. نشریه کیمیای هنر. دوره 8. شماره 30. صص 57-71.
- کفشچیان‌مقدم، اصغر؛ شایگان‌فر، نادر و باقری‌لری، محمدرضا (1397). اثر هنری به مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک. نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی دوره 23. شماره 4. صص 21-28.
- معین، محمد (1378). فرهنگ فارسی. تهران: امیرکبیر.
- نامورمطلق، بهمن (1386). ترامتنیت مطالعۀ روابط یک متن با دیگر متن‌ها. پژوهش‌نامه علوم انسـانی. شماره 56. صص 83-98.
- هینک، ناتالی (1398). جامعه‌شناسی هنر. ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر. تهران: آگه.
- Davies, S (1998). Art, definition of. In The Routledge Encyclopedia of Philosophy. Taylor and Francis. Retrieved 8 Jun. 2020
- Gertner, Rosane K (2019). The impact of cultural appropriation on destination image, tourism, and hospitality. THUNDERBIRD INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW, Volume: 61, Issue: 6: 873-877.
- Lafrenz, Mark (2020). Art across Cultures and Art by Appropriation. JOURNAL OF AESTHETIC EDUCATION, Volume: 54. Issue: 2. Pages: 1-20.
- Penney, David W (2019). Siyosapa: At the Edge of Art. Journals Arts. Volume: 8. Issue: 4. Pages: 1-21.
- Sowden, Tom (2019). Exploring Appropriation as a Creative Practice. Journals Arts. Volume 8. Issue 4. Pages: 1-24.