آسیب شناسی نظام آموزش الکترونیک در رشته‌های کارگاهی دروس هنری و ارائه راهکارهای مؤثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی گرایش خط مشی گذاری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: فضای کنونی جامعه، سمت و سوی بسیاری از دروس کارگاهی و آزمایشگاهی در برخی رشته های دانشگاهی و تحصیلی را به سمت آموزش الکترونیکی سوق داده، ولی چالش­ های بسیاری را با خود در امر آموزش و بخصوص یادگیری وارتباطات مجازی دانش آموزان و دانشجویان همراه داشته است. با توجه به اینکه آموزش الکترونیکی در بسیاری از دروس تئوری در برخی رشته ها و دانشگاه­ ها از سال­ های قبل رایج بوده، ولی امروزه ماهیت آموزش الکترونیکی، لزوم بررسی دقیق عوامل مؤثر بر یادگیری و شیوه­ های آموزشی مؤثر را با تأکید بر سیستم ­های مدیریت آموزش الکترونیکی، کلاس­  های مجازی فعالیت­ های کلاسی مجازی و غیره، ایجاب می­ نماید. با این حال مسائل اینچنینی همواره نقدهایی را به آموزش الکترونیکی و مجازی در بسترها و رویکردهای مختلف وارد نموده است.
هدف: پژوهش حاضر ضمن معرفی برخی از روش­ های یادگیری مؤثر در برخی دروس با هدف بررسی نظام آموزش الکترونیکی در رشته­ های کارگاهی دروس هنری و عوامل مؤثر به رویکردها و نقدهای مختلف در این زمینه پرداخته و با رویکردی آسیب ­شناسانه در این فضا، چالش­ های موجود و پیش رو را واکاوی نموده است
روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل محتوای موضوعات مرتبط، با پیش بینی احتمالات آتی در این محور، پرداخته است و از مطالعات اسنادی وکتابخانه­ ای بهره برده است.
یافته ها: در نظام آموزش الکترونیکی بار اصلی بر قسمت یادگیری است نه الکترونیک، این تحلیل می ­تواند زمینه ساز برنامه­ ریزی مناسب و متناسب با شیوه آموزشی و یادگیری مؤثر باشد. برخی ظرفیت­ ها و شیوه های آموزشی پیشنهادی در نحوه امتحان یا شروع کلاس­ های درس در سطح کشور وجود دارد که در قسمت پیشنهادات ذکر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of the e-learning system in art workshop courses and presentation of effective solutions

نویسنده [English]

  • Zahra Allaf behbahani
PhD Student in Cultural Management and Planning, Islamic Azad University, Science and Research, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem definition: The current atmosphere of the society has directed many workshop and laboratory courses in some academic and educational fields towards e-learning, although being associated with many challenges in the education, especially learning and virtual communications of the students. Although electronic learning (e-learning) has been common in many theoretical courses in some fields and universities since previous years, today the nature of e-learning, requires the need to carefully examine the factors affecting learning and effective teaching methods with emphasis on e-learning management systems, virtual classrooms and associated activities, etc. However, such issues have always criticized the e-learning and virtual learning in a variety of contexts and approaches.
Objective: The present study, while introducing some effective learning methods in some courses with the aim of investigating the e-learning system in the case of art workshop courses and effective factors, has dealt with various approaches in this field and explored the existing and forthcoming challenges with a pathological approach in this space.
Research method: This research has been carried out in a descriptive-analytical manner and based on the content analysis of related topics, by predicting the future possibilities in this area, and has benefited from the documentary and library studies.
Resulte: In the e-learning system, the main burden falls on the learning part, not electronics. The present analysis can pave the way for proper planning proportionate to the effective teaching and learning technique. There are some suggested educational capacities and methods in the way of giving exams or starting classes throughout the country, which are mentioned in the suggestions section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic learning system
  • Workshop and practical courses
  • Art fields
  • Teaching and learning