نمایش عالم مثال و عالم واقع متأثر از نگارگری در نقاشی معاصر ایران (مطالعه موردی آثار محمود فرشچیان، ایران درودی و مهدی حسینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه نقاشی ایرانی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: نگارگری ایرانی سراسر نمایانگر عالم مثال است. دلیل آن شوق نگارگران گذشته برای کشف و نمایش این عالم ملکوتی از طریق  قوه خیال و با دستمایه‌هایی مانند داستان‌ها و روایت‌هاست. نمایش عالم مثال تنها محدود به دوران گذشته نبوده و در عصر معاصر نیز هنرمندان همچون گذشته در پی نمایش عالم مثال در آثار خود هستند و زمینه مناسبی را برای خلاقیت هنرمندان بوده است. مسئله پژوهش حاضر چگونگی خلق عالم مثال در آثار گذشته و معاصر و نیز تفاوت بازنمایی آن در آثار هنرمندان معاصر چون فرشچیان، درودی و حسینی در قیاس با گذشته نگارگری ایرانی است.
هدف:  هدف این پژوهش بررسی و تحلیل چگونگی نمایش عالم مثال در نگارگری گذشته و شناخت چگونگی بروز آن در آثار برخی از نقاشان معاصر ایرانی است.
روش پژوهش: یافته‌های این تحقیق کیفی است و به شیوه توصیفی-تحلیلی ارائه می‌شود. اطلاعات آن از طریق منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در گذشته هنرمندان برای ترسیم عالم مثال به قوه خیال توجه داشتند و هنرمندان معاصر نیز از آن بهره برده‌اند. با این تفاوت که امروزه هر هنرمند از شیوة بیانی خود را برای بیان قوه خیال را بهره می‌گیرد، در حالی که در گذشته به طور معمول هنرمندان از شیوه و سبک مشخصی پیروی می‌کردند. به طور مثال فرشچیان با حذف واقعیت و توجه به قصه و روایات، درودی با به هم ریختن واقعیت و خیال و ایجاد فضاهای ناشناخته و در آخر حسینی با نمایش واقعیت اما به شکلی که هنرمند آن را تصور می‌کند، قوه خیال خود را نمایش داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demonstration of the world of example and the real world influenced by painting in contemporary Iranian painting (a case study of the works of Mahmoud Farshchian, Iran Droudy and Mehdi Hosseini)

نویسندگان [English]

  • Mehrsa Taghizadeh momen 1
  • Asghar Kafshchian Moghadam 2
1 Msc of Iranian Painting, School of Visual Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Associate Professor in Visual Arts Faculty; Tehran University, Iran.
چکیده [English]

Problem definition: Iranian painting totally represents the world of exemplification. This is mainly due to the desire of past painters to discover and display this heavenly world through imagination and themes such as stories and narratives. The display of the world of exemplification has not been limited to the past, and contemporary artists has also sought to exhibit this world in their works, and this has been an appropriate context for their creativity. The present study addresses the way to create the world of exemplification in the past and contemporary artworks and also the difference between its representations in the works of contemporary artists such as Farshchian, Darroudi and Hosseini in comparison with the past of Iranian painting.
Objective: The purpose of the current study is to examine and analyze how to display the world of exemplification in the past painting and to know how it emerges in the artworks of some contemporary Iranian painters.
Research method: The present findings are qualitative and are presented in a descriptive-analytical manner. The required information has been also collected through library resources.
Resulte: The results of this study indicated that in the past, artists paid attention to the imagination to draw the world of exemplification and the contemporary artists have also benefited from this ability. The difference is that today every artist uses his own way of expression to demonstrate the power of imagination, while in the past, artists usually followed a certain style. For example, Farshchian by eliminating the reality and paying attention to the stories and narratives, Darroudi by disrupting the reality and imagination and creating unknown spaces, and finally Hosseini by displaying the reality but in the way that the artist imagines, have illustrated their powers of imagination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contemporary Painting
  • World of exemplification
  • Mahmoud Farshchian
  • Iran Darroudi
  • Mehdi Hosseini