مقایسه ویژگی‌های بصری در اپلیکیشن‌های ایرانی و غیرایرانی بر اساس ادراک بصری کودکان ۶ و ۷ سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباط تصویری و تصویرسازی، دانشکدۀ هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه تصویرسازی، دانشکدۀ هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

چکیده

بیان مسئله: تکنولوژی در زمینه‌های مختلف به‌ویژه آموزش در زندگی انسان بسیار اهمیت دارد. در چند سال اخیر، به‌علت رشد تکنولوژی و قابلیت‌های موجود در رسانه‌های دیجیتال، فضای مجازی به رسانه‌ای پرکاربرد در بین کودکان تبدیل شده است؛ توجه طراحان این حوزه به انتخاب عناصر بصری متناسب با ویژگی‌های جسمی و ادراکی کودکان و ایجاد تفکیک در طراحی کودکان و بزرگسالان، موجب می‌شود که فشار بصری ناشی از طراحی نامناسب برای کودکان کاهش یابد و میزان دریافت و درک کودکان و همچنین سطح تعامل ایشان با رسانه جدید تقویت شود. پرسش اصلی این پژوهش آن است که، ویژگی‌های بصری متناسب با ادراک بصری در طراحی اپلیکیشن‌های آموزشی برای کودکان ۶ و ۷ سال کدامند؟
هدف: شناخت عناصر بصری متناسب با ادراک کودکان در طراحی اپلیکیشن‌های آموزشی برای کودکان ۶ و ۷ سال هدف این پژوهش است.
روش پژوهش: روش غالب در روند این پژوهش، ترکیبی-تحلیلی است. عناصر بصری متناسب با ادراک کودکان ۶ و ۷ سال با جست‌وجوی آنلاین و مطالعات کتابخانه‌ای استخراج شده است. این عناصر به‌عنوان شاخص‌های اصلی در ۸۰ اپلیکیشن ایرانی و غیرایرانی جست‌وجو و استخراج شد. عناصر متناسب با ادراک بصری کودکان با توجه به کاربردشان در اپلیکیشن‌های مورد مطالعه معرفی شده است.
یافته‌ها: با بررسی‌های انجام‌شده می‌توان گفت عناصر بصری به‌کار گرفته‌شده در اپلیکیشن‌های مورد بررسی متناسب با ادراک بصری کودکان هستند. کیفیات بصری در راستای ایجاد آرامش و آمادگی ذهنی برای درک مفاهیم آموزشی به‌کار گرفته شده‌اند. در ترکیب‌بندی‌ها از ایجاد تنش بصری جلوگیری شده که با شاخص‌های ادراکی کودکان منطبق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Visual Features in Iranian and Non-Iranian Applications Based on Visual Perception of 6- and 7-Year-OldChildren

نویسندگان [English]

  • Faeze Taheri 1
  • Fahimeh Mohamaddost 2
1 Department of Visual Communication and Illustration, Faculty of Visual Arts, University of Arts, Tehran, Iran.
2 Department of Visual Communication and Illustration, Faculty of Visual Arts, University of Arts, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Problem Definition: Technology is fundamental in human life in various areas, especially education. In recent years, due to the growth of technology and capabilities in digital media, cyberspace has become the most widely used media among children. Therefore, the designers' attention to selecting visual elements appropriate to the physical and perceptual features of children and creating a distinction in the design for children and adults reduces the visual pressure of inappropriate design for children and strengthens children's perceptions as well as their level of interaction with the new media.
Objective: The aim is to identify visual elements appropriate to children's perception in designing educational applications for 6- and 7-year-old children.
Research Method: The dominant method in this research is synthetic-analytic. Visual elements tailored to the perceptions of 6- and 7-year-old children have been extracted through online search and library studies. These elements were discovered and extracted as leading indicators in 80 Iranian and non-Iranian applications. According to their implementation in the studied applications, those elements appropriate to children's visual perception have been introduced.
Results: The investigation results showed that the applied visual elements are appropriate for children's visual perception. Visual qualities are used to create peace of mind and mental readiness to understand educational concepts. In organizing the applications, visual stress has been avoided, which is consistent with the perceptual characteristics of children. This article is extracted from the master's thesis entitled "Review of math education applications for children 6- to 8-year-old children."

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual Perception
  • visual elements
  • visual qualities
  • children
  • Educational Application
- الیوریو فراری، آنا. (1398). نقاشی کودکان و مفاهیم آن (ترجمه عبدالرضا صرافان). تهران: دستان.
- انسانی‌مهر، نرگس، پورحسین، رضا و غلامعلی لواسانی، مسعود. (1398). تحول ادراک دیداری و فرافکنی در کودکان. نشریه روان‌شناسان ایرانی، ۱۵(۶۰)، صص. 353-345.
- تایلور، لسی و دی، جاناتان. (1390). روانشناسی رنگ (رنگ درمانی) (ترجمه مهدی گنجی). تهران: انتشارات خانه کتاب.
- عریضی سامانی، حمیدرضا، کاوسیان، جواد و کدیور، پروین. (1383). «پایایی‌سنجی و اعتباریابی مقیاس شایستگی ریاضی کودکان اوترخت در دانش‌آموزان دختر و پسر پیش‌دبستانی و دبستانی شهر اصفهان». فصلنامه نوآوری‌های آموزشی، ۳(9). صص. 65-49.
- علی‌پور، رضا، شیخ‌زاده، مرجان و دهار، علی. (۱۳۹۲). بررسی تصویرگری‌های کتب تصویری کودکان پیش از دبستان در ایران. مجله پیکره، ۲(۳)، صص. ۶۹-۸۰.
- فتاحی، زینب. (۱۳۸۴). نیم‌نگاهی به نقاشی گروهی کودکان. نشریه تندیس، (59)، ص. ۸.
- لارک، هورویتز، بتی، پرزنت لوییز، هیلدا و لوکا، مارک. (1397). شناخت هنر کودکان برای آموزش بهتر (ترجمه فرشته صاحب‌قلم و مهری عرب (مرزبان)). تهران: نشر نظر.
- ماهان، ایلیا. (۱۳۸۸). جایگاه ترکیب‌بندی در تصویرگری کتاب‌های کودک و نوجوان. نشریه کتاب ماه کودک و نوجوان، (۱۳۹-۱۳۸)، صص. ۸۶-۸۰.
- نوبهار، منیره و شجاعی، عقیل. (1395). مداخله‌های کاردرمانی در اختلال‌های ادراک دیداری. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی، ۱۶(۵)، صص. 37–31.
- Clutten, S. C. (2009). The development of a visual perception test for learners in the foundation phase( Thesis of Master of education). University of South Africa.
- Kellogg, R. (1976). Analysing Children’s Art, Palo Alto. CAL: National Press Books.
- Kramer, P & Hinojosa, J. (2010). Frames of reference for pediatric occupational therapy. hiladelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- Luccio, Riccardo. (2019). Perceptual Simplicity: The True Role of Prägnanz and Occam. Geshtalt Theory, 41)3(, pp. 263–276.
- Murphy, T & Hussey, C. (1999). Visual Arts: Arts Education Teacher Guidelines. Dublin: Published by The Stationery Office.
- Neville Holmes, W. (2002). The net, the web, and the children. Advances in Computers, (55), PP. 49-85.
- Prensky, M. (2001). Digital Immigrants, Digital Natives. On the Horizon, 9(5), pp. 1–6.