بازخوانی نظریۀ وانمودگی بودریار در عکس‌های آزاده اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه هنر. دانشکده هنر و معماری. ,واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده هنر و معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 استاد گروه طراحی پارچه و لباس، دانشکده هنر و معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

بیان مسئله: شهرت اصلی بودریار، به‌دلیل بیان نظریات مهمی مانند وانموده و ابرواقعیت است. او جهان پسامدرن را جهان وانموده می‌داند که مرز واقعیت و بازنمایی، در آن از بین رفته است. او در تطبیق تصویر و واقعیت، چهار مرحله را باز می‌شمارد که طی آن، تصویر، از مرحله انعکاس واقعیت، به مرحله مستور کردن واقعیت، سپس به مرحله مستور کردن غیاب واقعیت و در نهایت در مرحلۀ چهارم، به مرحله‌ای می‌رسد که هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد و به تولید وانموده می‌پردازد. در این پژوهش، سعی بر این است با مروری بر فلسفه بودریار و ذکر مراحل چهارگانه وانموده، به بازخوانی آن در عکاسی بپردازیم و از این مهم، برای تشریح شواهد تجربی، مجموعه عکس «به روایت یک شاهد عینی» آزاده اخلاقی انتخاب شده است تا به این پرسش پاسخ دهیم که عملکرد عکاسی استیجد چیست؟ و به چه طریقی در این نوع خاص از عکاسی، وانموده به تصویر کشیده می شود؟
هدف: خوانش وانموده در عکاسی استیجد و بصورت خاص در مجموعه عکس «به روایت یک شاهد عینی» آزاده اخلاقی هدف اصلی این پژوهش است.
روش پژوهش: این پژوهش به شیوة توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری مطالب، بصورت اطلاعات کتابخانه‌ای است.
یافته‌ها: این پژوهش تشریح نظریه وانموده و بیان مراحل مختلف آن پرداخته و ضمن معرفی عکاسی استیجد، به این نتیجه می‌رسد که با توجه به تعریف وانموده و عملکرد آن از منظر بودریار، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تمرکز اصلی مجموعه ‌عکس‌های «به روایت یک شاهد عینی»، بر وانموده‌هاست و عکس‌های این مجموعه، همانند آنچه بودریار در تعریف وانموده می‌گوید، در تقابل با شبیه‌سازی قرار گرفته و خود دارای قدرت تولید واقعیت شده و واقعیتی را که در گذشته رخ داده، آشکارا به چالش کشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Baudrillard's Simulacrum Theory in Azadeh Akhlaghi's Photographs

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Taghiyari 1
  • Hosein Ardalani 2
  • Abolfazl Davoodi Rokanabadi 3
1 Department, of Philosophy of Art, College of Arts and Architecture, Central Tehran Branch, Azad University of Tehran Center, Tehran, Iran.
2 Department of Philosophy of Art, Faculty of Art and Architecture, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
3 Department of Textile and Clothing Design, Faculty of Art and Architecture, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Problem Definition: Baudrillard's prominent popularity is due to the presence of essential theories such as Simulacrum and Hyperreality. He considers the post-modern world a simulacrum world in which the boundary between reality and representation has disappeared. In matching image and reality, he recounts four stages during which the image goes from the stage of reflecting reality to the stage of concealing reality, then to the stage of concealing the absence of reality. Finally, in the fourth stage, it reaches a stage that has nothing to do with reality and produces Simulacrum. This research explores Baudrillard's philosophy, mentions the four stages of Simulacrum, and reviews it in photography. For this reason, to explain the empirical evidence, Azadeh Akhlaghi's photo series entitled "By an eyewitness" has been chosen to answer the following questions: "What is the function of staged photography? How is Simulacrum depicted in this particular type of photography?"
Objective: This research's primary goal is to review Simulacrum in staged photography, specifically in the photo series entitled "By an eyewitness".
Research Method: This research is descriptive-analytical, and the data collection method is library-based.
Results: This research describes the simulacrum theory and explains its different stages. While introducing staged photography, it concludes that according to the definition of Simulacrum and its function from Baudrillard's point of view, the main focus of the photo series entitled "By an eyewitness", is based on Simulacrum. The photos of this collection, like what Baudrillard mentions in the definition of Simulacrum, are opposed to simulation and have the power to produce reality; thus, they have obviously challenged the reality that happened in the past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jean Baudrillard
  • Azadeh Akhlaghi
  • Simulacrum
  • Staged Photography
- بارت، رولان، بلانشو، موریس، بودریار، ژان، دریدا، ژاک، دلوز، ژیل، فوکو، میشل، کریستوا، ژولیا، گتاری، فلیکس، لیوتار، ژآن-فرانسوا، نگری، آنتونیو، واتیمو، جیانی و هارت، جو. (1393). سرگشتگی نشانه‌ها(ترجمه مانی حقیقی). تهران: مرکز.
- باومن، زیگمونت. (1384). اشارت‌های پست مدرنیته(ترجمه حسن چاوشیان). تهران: ققنوس.
- بودریار، ژان. (1398). وانموده‌ها و وانموده(ترجمه پیروز ایزدی). تهران: ثالث.
- پاینده، حسین. (1391). طغیان کپی بر اصل: بررسی دیدگاه بودریار در باب رسانه و پست‌مدرنیسم. ماهنامه سوره اندیشه، 91(58)، صص. 282-285.
- توفولتی، کیم. (1396). بودریار در قابی دیگر(ترجمه وحیداله موسوی). تهران: مؤسسه تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری متن.
- جمشیدی، علیرضا. (1396). نشانه‌شناسی مفهوم ابرستارۀ هنری با توجه به نظریۀ وانمودگی ژان بودریار (پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر). دانشکده هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
- سانتاگ، سوزان. (1392). درباره عکاسی(ترجمه مجید اخگر). تهران: نظر.
- صمدزادگان، بهرنگ. (۱۳۹۸). پیوند عکس صحنه پردازی شده با نقاشی. فصلنامه عکاسی، ۴(۵)، صص. ۷۷-۹۲.
- فرح‌بخش‌پور، حسین، و شایگان‌فر، نادر. (1399). بررسی نظام نشانه‌ای وانمودگی از نظر بودریار و تطبیق آن بر گستره عکاسی پسامدرن با تأکید بر آثار شری لواین. رهپویه هنر/ هنرهای تجسمی، ۳(4)، صص. 87-94.
- فرقانی، محمدمهدی. (1389). واقعیت رسانه، خلق فراواقعیت، مرور و نقدی بر اندیشه‌های ارتباطی ژان بودریار. مطالعات رسانه‌ای، ۵(9)، صص. 35-65.
- کبورانی، مهدی. (1398). نگاهی به بازتعریف تاریخ در عکس‌های کارگردانی‌شده جنگ. فصلنامه عکاسی، ۴(5)، صص. 124-129.
- گراندبرگ، اندی. (1392). بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر(ترجمه مسعود ابراهیمی مقدم و مریم لدنی). تهران: فرهنگستان هنر.
- منصوریان، سهیلا. (1392). هنر و حقیقت رسانه در روزگار پست مدرن: بررسی رسانه به مثابه تولید‌کننده بازنمایی از منظر بودریار. فصلنامه کیمیای هنر، ۳(8)، صص. 59-72.
- منوچهرزاده، رامیار. (1398). عکاسی استیجد یک واقعیت ساختگی. فصلنامه عکاسی، ۴(5)، صص. 43-61.
- Baudrillard, J. (1990). Seduction. Basingstoke and London: Macmillan.
- Baudrillard, J. (1994). Simulacra and simulation. Michigan, MI: University of Michigan Press.
- Baudrillard, J. (2001). Fragments. (Ch. Turner, Trans). London and New York: Routledge.
- Baudrillard, J. (2006). The writing of the shadows’. C International Photo Magazine, )2(, pp. 14-16.
- Butler, R. (2005). Baudrillard’s Light Writing Or Photographic Thought, Victoria Grace, Heather Worth and Laurence Simmons. Baudrillard: West of the Dateline. Palmerston North, New Zealand: Dunmore Press.