دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-112 
7. فریب بصری در آثار تصویرگران نوگرا

صفحه 83-99

10.22055/pyk.2013.12907

حمیدرضا نوروزی طلب؛ انسیه رستمی ثانی